Tõlge "investeerimise ja investeeringust väljumise" bulgaaria keel:


  Sõnastik Eesti-Bulgaaria

Väljumise - tõlge : Investeerimise ja investeeringust väljumise - tõlge : Väljumise - tõlge : Investeeringust - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Investor eurofondi investeerimise ja investeeringust väljumise alused
Принципи на инвестирането и оттеглянето на инвестициите от страна на захранващото ПКИПЦК
Järgmine teema on investeeringust väljumise reeglistik.
Друг въпрос е пакета от правила за оттегляне на инвестициите.
Investeeringust väljumisega seoses väitis komisjon, et oleks kasulik, kui Madalmaade valitsus töötaks välja investeeringust väljumise strateegia ja sõnastaks selle selgelt.
По отношение на излизането Комисията заяви, че би било от полза, ако нидерландската държава разработи и ясно съобщи стратегия за излизане.
Seega on finantsinvestoril ja tippjuhtidest aktsionäridel väga lähedased huvid investeeringust väljumise korral äriühingu väärtust võimalikult suurendada.
По този начин интересите на инвеститора и тези на ръководителите акционери са тясно свързани с цел максимално увеличаване на крайната стойност на дружеството.
Investeeringust väljumine
Продажби
Enamik tootlikust investeeringust ja investeeringust sisemise potentsiaali arengusse on suunatud VKEdele.
По голямата част от производствените инвестиции и вложенията за развитие на вътрешния потенциал са насочени към МСП.
Eeldatavalt kuulub juures investeeringust väljumise korral vastavalt varasemale kokkuleppele aktsionäridega miljonit eurot äriühingu väärtusest täielikult FMEA le (esimene osa).
В действителност, при хипотезата за прекратяване на , в сключеното между акционерите споразумение се уточнява, че първите млн. EUR от стойността на предприятието ще бъдат предоставени изцяло на ФМПАО (първи транш).
SISENEMISE JA VÄLJUMISE ÜLDDEKLARATSIOONID
ОБОБЩЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И НАПУСКАНЕ
Ekspordideklaratsioon ja väljumise ülddeklaratsioon
T Смесени пратки, включващи стоки с митнически статус на съюзни стоки и стоки без такъв статус, поставени под общ транзитен режим.
Transiidideklaratsioon ja väljumise ülddeklaratsioon
TD Стоки, вече поставени под режима транзит в контекста на прилагането на член 55, параграф 1, буква з) от допълнение I.
saabumise ja väljumise koht
самолетна стоянка за пристигане и заминаване,
Kaubanduse ja investeerimise allkomitee
Закрила на интелектуалната собственост
Väljumise valikud
Настройки при изход
Väljumise koht
Място на излизане
VÄLJUMISE KUUPÄEV
ДАТА НА ЗАМИНАВАНЕ
Väljumise deklaratsioon
Декларация за напускане
Väljumise koht
Изходящ пунктt
8 territooriumi katmiseks vajaminevast investeeringust.
8 инвестициите, необходими за покриване на цялата територия на Испания.
Investeerimise ja erasektori arengu toetamine
Инвестиране и подпомагане на развитието на частния сектор
Ainult väljumise ülddeklaratsioon
T1 Стоки без митнически статус на съюзни стоки, които се поставят под общ транзитен режим.
Teave väljumise kohta
Информация за отпътуване
Vööndist väljumise deklaratsioon
Декларация за напускане на зона
Kalapüügivööndist väljumise deklaratsioon
Декларация за напускане на зона на риболовно усилие
Väljumise hilinemine, tegelik
Действително закъснение на заминаването
Väljumise hilinemine, eeldatav
Очаквано закъснение на заминаването
Euroopasse investeerimise atraktiivsus (
Привлекателност на инвестициите в Европа (
(Kinnisvarasse investeerimise äriühingud)
(Инвестиционни дружества за недвижими имоти)
(Kinnisvarasse investeerimise fondid)
(Предприятия за колективно инвестиране в недвижими имоти)
Mis kasu on meie investeeringust Aserbaidžaani?
Каква е ползата да инвестираме в Азербайджан?
sisenemise ja väljumise ülddeklaratsiooni esitamise koht
мястото на подаване на обобщена декларация за въвеждане или напускане,
sisenemise ja väljumise ülddeklaratsiooni esitamise tähtajad
сроковете за подаване на обобщената декларация за въвеждане или напускане,
Sisenemise ja väljumise ülddeklaratsiooni esitamise koht
Място на подаване на обобщената декларация за въвеждане или напускане
Sisenemise ja väljumise ülddeklaratsiooni esitamise tähtajad
Срокове на подаване на обобщената декларация за въвеждане или напускане
Transpordivahendi tegelik väljumise kuupäev (ja kellaaeg).
Означава действителната дата (и време) на заминаване на превозното средство
investeerimise suurprojektide kontrolli ja järelhindamismenetlused programmitöö
въвеждането на квотите за мляко в държавитечленки, присъединили се към
sisenemise ja väljumise ülddeklaratsiooni vorm ja sisu
формата и данните, включени в обобщената декларация за въвеждане или напускане,
Sisenemise ja väljumise ülddeklaratsiooni vorm ja sisu
Форма и съдържание на обобщената декларация за въвеждане или напускане
Väljumise ülddeklaratsiooni ei nõuta
Не се изисква обобщена декларация
COX vööndist väljumise deklaratsioon
COX декларация за напускане на зона
Kalapüügikoormuse vööndist väljumise deklaratsioon.
Декларация за напускане на зона на риболовно усилие.
Riistvara seadistused ning käivitamise ja väljumise valikud.
Хардуерни настройки и поведение при стартиране и изход.
erandid sisenemise ja väljumise ülddeklaratsiooni esitamise kohustusest
изключенията от задължението за подаване на обобщена декларация за въвеждане или напускане,
Sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioon esitatakse andmetöötlusmeetodeid kasutades.
Обобщената декларация за въвеждане или напускане се подава, като се използват технически средства за обработка на данните.
Erand sisenemise ja väljumise ülddeklaratsiooni esitamise kohustusest
Изключения от задължението за подаване на обобщена декларация за въвеждане или напускане
Teatavatesse piirkondadesse sisenemise ja neist väljumise seire
Следене на влизането в някои зони и излизането от тях