Tõlge "jutumärkides" Hollandi keel:


Kas sa mõtlesid : jutu märkides ?

  Sõnastik Eesti-Hollandi

Jutumärkides - tõlge : Jutumärkides - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

(DE) Austatud juhataja, head kolleegid! Me räägime majandus ja finantskriisist alati jutumärkides.
(DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, we hebben het aldoor slechts over een economische en financiële crisis tussen aanhalingstekens.
Mida võivad need julged klammerdujad jutumärkides, sest Iraagis on nende koht oodata Euroopalt?
Wat mogen de moedige achterblijvers tussen aanhalingstekens, want ze horen daar verwachten van Europa?
Et töötada rohkem kui ühel paketil, lisa pakettide nimed jutumärkides aptcon paigalda foo bar
Om een operatie op meer dan een pakket uit te voeren plaatst u de pakketnamen tussen aanhalingstekens aptdcon install foo bar
Siin on ka mőned väikesed ja ma ütlen väikesed jutumärkides, sest need on ka ülisuured ja kujutlematud asjad.
Hier zijn wat kleiner en gebruik ik het woord kleine tussen aanhalingstekens omdat deze zulke grote entiteiten zijn, ook ongelovige entiteiten.
Me oleme kehtestanud võrdse kohtlemise süsteemi Austraaliaga, mille tulemusel ei toimu mingisugust diskrimineerimist Euroopa Liidu jutumärkides vanade ja uute liikmesriikide vahel.
Wij zijn het met Australië eens geworden over een systeem voor gelijke behandeling waardoor er geen discriminatie meer is tussen de oude en nieuwe in aanhalingstekens lidstaten van de Europese Unie.
) Termin raport on narkoseaduste rikkumise puhul esitatud jutumärkides, kuna eri riikides on lähenemine erinev (politseiraportid kahtlustatavate narkoseaduste rikkujate kohta, süüdistused narkoseaduste rikkumistes jms).
De term aangiften van drugsdelicten staat tussen aanhalingstekens, omdat deze uiteenlopende concepten bestrijkt die per land kunnen verschillen (het kan bijv. gaan om processen verbaal, gerechtelijke aanklachten, enz.).
Siiski kasum, mida see võib tuua Aafrika arengus ja Aafrika taielikult üleilmastumisse kaasamisel, millest ta teatud määral on välja jäetud ma ütlen seda jutumärkides saab olema uskumatult suur.
De voordelen echter die dit zou kunnen opleveren voor de ontwikkeling van Afrika en voor het volledig opnemen van Afrika in de globalisering, waar het tot op zekere hoogte van is buitengesloten ik zeg dat tussen aanhalingstekens zullen ongelooflijk belangrijk zijn.
Mitte ükski muu loomakasvatuse valdkond mõtlen loomakasvatust siin mõistagi jutumärkides ei ole nii tihedalt seotud looduse ja jätkusuutlikkusega ega oma nii olulist ja asendamatut ökoloogilist rolli kui mesindus.
Geen enkele tak van veehouderij en ik zet vee nu natuurlijk tussen aanhalingstekens is zo nauw met de natuur verbonden als de imkerij, en geen enkele andere sector vervult een even belangrijke, onvervangbare ecologische functie, ook in termen van duurzaamheid.
Unustatakse, et iga aasta hoitakse maksustamisest kõrvale 200 miljardit eurot, ning tegemist on ressurssidega, mida oleks saanud kasutada olulisteks elavdamispoliitikateks, ressurssidega, mis lubaks meil rahulikult vastamisi seista, mida mõned jutumärkides demograafiliseks kellapommiks kutsuvad.
We vergeten dat de landen van de Europese Unie jaarlijks 20 miljard euro aan belastingen mislopen, geld dat zou kunnen worden gebruikt om de economie er weer bovenop te helpen of om kalm het hoofd te bieden aan wat sommigen tussen aanhalingstekens de demografische schok noemen.