Tõlge "personali agentuuri" inglise keel:


  Sõnastik Eesti-Inglise

Personali - tõlge : Personali agentuuri - tõlge : Personali - tõlge : Personali - tõlge : Personali - tõlge : Personali - tõlge : Personali - tõlge : Agentuuri - tõlge : Personali - tõlge : Personali - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Agentuuri personali hulka kuuluvad
The Agency s staff shall consist of
Tegevjuht on agentuuri personali eesotsas.
He she shall be the head of the Agency s staff.
Assigneering on ette nähtud agentuuri personali laste lasteaia lapsehoolduskulude osaliseks katmiseks agentuuri poolt.
This appropriation is intended to cover the Agency's share of the cost of child care for the children of Agency staff in nurseries.
Kõnealune assigneering on kavandatud katma agentuuri personali lähetuskulutusi.
This appropriation is intended to cover mission expenses for Agency staff.
Assigneering on ette nähtud agentuuri personali sotsiaalteenuste kulude katmiseks.
This appropriation is intended to cover expenditure by the Agency on the social welfare activities of its staff.
Agentuuri kuludeks on personali , haldus ja tegevuskulud ja kulud infrastruktuurile.
The Agency s expenditure shall cover staff and administrative, infrastructure and operational expenses.
See punkt on ette nähtud kohaliku personali agentuuri poolsete töötuskindlustusmaksete katmiseks.
The appropriation is intended to cover the Agency's contribution to the unemployment insurance for the temporary agents.
See punkt on ette nähtud kohaliku personali palkade ning agentuuri poolsete sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.
This item is intended to cover the remuneration and the institution's social security contributions of the local staff..
Eelkõige hoiduvad agentuuri inspektorid rajatiste käitamise ülevõtmisest või rajatiste personali juhtimisest mis tahes tööd teostama.
In particular, Agency inspectors shall not operate any facility themselves or direct the staff of a facility to carry out any operation.
võib muuta lepingulise personali ja agentuuri tööle lähetatud riiklike ekspertide suhtes kohaldatavaid eeskirju ja määrusi
may amend the rules and regulations applicable to the contractual staff and national seconded experts
Personalikomitee esitab agentuuri pädevatele organitele ettepanekuid töökorralduse ja töö toimimise kohta ning personali töötingimuste või üldiste elamistingimuste parandamiseks.
The Staff Committee shall submit to the competent bodies of the Agency suggestions concerning the organisation and operation of the service and proposals for the improvement of staff working conditions or general living conditions.
Agentuuri.
The agency.
Agentuuri?
The agency?
Euroopa Mereohutuse Agentuuri kohane rahastamine tugevdab agentuuri koordineerimisvõimet.
Appropriate funding of EMSA will reinforce its coordination capabilities.
Agentuuri dokumendile juurdepääsu kirjalik taotlus saadetakse agentuuri tegevdirektorile.
An application for access to an Agency document shall be sent in writing to the Executive Director of the Agency (5).
Agentuuri loomine
Establishment of the Agency
AGENTUURI INSPEKTORID
AGENCY INSPECTORS
Agentuuri meetmed
Agency measures
Agentuuri inspektorid
The Agency s inspectors
Agentuuri asutamine
Establishment of the Agency
Agentuuri tegevjuht kehtestab asjakohase töölevõtmise korra agentuuri juhtorgani nõusolekul.
The Chief Executive of the Agency shall establish the arrangements for such recruitment, with the assent of the Steering Board of the Agency.
kehtestab agentuuri organisatsioonilise struktuuri ning võtab vastu agentuuri personalipoliitika.
establish the organisational structure of the Agency and adopt the Agency s staffing policy.
Teenistujate vastutust agentuuri ees reguleerivad agentuuri töötajate suhtes kohaldatavad sätted.
The personal liability of servants towards the Agency shall be governed by the provisions applying to the staff of the Agency.
Agentuuri dokumendile juurdepääsu võimaldamisest võib keelduda agentuuri toimingute konfidentsiaalsuse kaitseks.
Access to an Agency document may be refused in order to protect the confidentiality of the Agency's proceedings.
h) kehtestab agentuuri organisatsioonilise struktuuri ning võtab vastu agentuuri personalipoliitika.
(h) establish the organisational structure of the Agency and adopt the Agency s staffing policy.
Kui maakler tegutseb agentuuri nimel, on maakleri tegevuskoht agentuuri tegevuskoht.
An Act respecting the preservation of agricultural land and agricultural activities, C.Q.L.R., c.
Personali sertifitseerimine
Certification of personnel
Personali töötuskindlustus
Unemployment insurance for staff
personali juures,
staff,
Personali esindus
Staff representation
Personali sõidukulud
Business trips
Personali tööhõiveteenused
Directive 2004 49 EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on safety on the Community's railways and amending Council Directive 95 18 EC on the licensing of railway undertakings and Directive 2001 14 EC on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification (Railway Safety Directive)
personali koolitus
the establishment of national institutions and information centres
personali koolitus
The Parties shall agree on the means of cooperation to attain these objectives.
PERSONALI ESINDATUS
STAFF REPRESENTATION
Personali staatus
Status of staff
Personali valik
A Selection of personnel
11) agentuuri lõpetamine.
( 11 ) WINDING UP THE AGENCY .
AGENTUURI TEAVITAMISE SÄTE
PROVISION OF INFORMATION TO THE AGENCY
Agentuuri inspektorite määramine
Designation of agency inspectors
AGENTUURI KONTROLLITEGEVUSTE ARUANNE
STATEMENT ON THE AGENCY'S VERIFICATION ACTIVITIES
AGENTUURI AMETIKOHTADE LOETELU
ESTABLISHMENT PLAN FOR THE AGENCY
AGENTUURI AMETIKOHTADE LOETELU
Establishment plan for the Agency
Agentuuri asukohakssaab Varssavi.
It was established in 1994.
Agentuuri peamised ülesanded
The CPVO works rather like the Office for Harmonisation in the Internal Market itgrants industrial property protection rightsfor new plant varieties.

 

Seotud otsingute: Kvalifitseeritud Personali - Personali Arendamise - Personali Fail - Personali Valik - Personali Vähendamine - Personali Planeerimine -