Tõlge "koostöö lepingu" Kreeka keeles:


Kas sa mõtlesid : koos töö lepingu ?

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

käesoleva lepingu alusel koostöö hindamist
την εκτίμηση της προόδου της συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας
Lepingu artikkel 1 Koostöö eesmärgid sätestab
Το άρθρο 1 της συμφωνίας αυτής, που τιτλοφορείται Στόχοι της εταιρικής σχέσης , ορίζει τα εξής
Koostöö arengu rahastamiseks käesoleva lepingu raames
Τα μέρη δεσμεύονται να συνεργάζονται για την υλοποίηση της παρούσας συμφωνίας και να συνδράμουν το μέρος Γκάνα για την επίτευξη των στόχων της ΣΟΕΣ.
Koostöö arengu rahastamiseks käesoleva lepingu raames
Η συνεργασία αυτή μπορεί να λαμβάνει χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές μορφές.
käesoleva lepingu alusel kavandatud koostöö läbivaatamine
ανασκόπηση της συνεργασίας που προβλέπεται από την παρούσα συμφωνία
a) käesoleva lepingu alusel kavandatud koostöö läbivaatamine
α) η επισκόπηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία και
a) käesoleva lepingu alusel kavandatud koostöö läbivaatamine
α) Η επισκόπηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας
Selle lepingu artikkel 1 Koostöö eesmärgid sätestab
Το άρθρο 1 της ως άνω συμφωνίας, που τιτλοφορείται Στόχοι της εταιρικής σχέσης , ορίζει
TUNNISTADES arengualase koostöö tähtsust käesoleva lepingu rakendamisel
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημασία των παραδοσιακών δεσμών που υφίστανται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των κρατών μελών της και των κρατών της Δυτικής Αφρικής, και ιδίως των ιστορικών, πολιτικών και οικονομικών δεσμών
TUNNISTADES arengualase koostöö tähtsust käesoleva lepingu rakendamisel
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη διαφορά του επιπέδου οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης μεταξύ των κρατών της Δυτικής Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Käesoleva lepingu kohane koostöö toimub järgmiste põhimõtete alusel
Η συνεργασία στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας διεξάγεται με βάση τις ακόλουθες αρχές
See mõjub hästi koostöö paranemisele Lissaboni lepingu jõustumisel.
Αποτελεί καλή αρχή για την αυξημένη συνεργασία που θα έχουμε μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας.
TUNNUSTADES arengu rahastamise koostöö olulisust käesoleva lepingu rakendamisel
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της αναπτυξιακής οικονομικής συνεργασίας για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας
Käesoleva lepingu alusel tehtav koostöö on kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega.
Η συνεργασία στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
Euroopa Liidu lepingu artikliga 42 loodud alalise struktureeritud koostöö kohta .
29 ) Πρωτόκολλο ( αριθ .
Euroopa Liidu lepingu artikliga 42 loodud alalise struktureeritud koostöö kohta ...............................................................
10) σχετικά ¼ ε τη ¼ ό ν ι ¼ η δια ρ θ ρ ω ¼ έ ν η συνεργασία η ο p i ο ί α θ ε σ p i ί ζ ε τα ι ¼ ε το άρθρο 42 της Συνθήκης για την Ευρω p i α ϊ κ ή Ένωση ........
EUROOPA LIIDU LEPINGU ARTIKLIGA 42 LOODUD ALALISE STRUKTUREERITUD KOOSTÖÖ KOHTA
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ Ι Α Ρ Θ Ρ ΜΕΝ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 42 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε Υ Ρ Π Α Ϊ Κ Η ΕΝ Σ Η
Euroopa Liidu lepingu artikliga 42 loodud alalise struktureeritud koostöö kohta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10) σχετικά με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία η οποία θεσπίζεται με το άρθρο 42 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση . . . .
EUROOPA LIIDU LEPINGU ARTIKLIGA 42 LOODUD ALALISE STRUKTUREERITUD KOOSTÖÖ KOHTA
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 42 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
9. juunil 2004 sõlmisid Eurojust ja Europol tiheda koostöö lepingu.
Στις 9 Ιουνίου 2004 η Eurojust και η Europol υpiέγραψαν συµφωνία στενής συνεργασίας.
Käesoleva lepingu rakendamiseks võivad lepinguosalised esitada soovitusi koostöö laiendamise kohta, võttes arvesse lepingu kohaldamisel saadud kogemusi.
Η συμφωνία δεν επηρεάζει την εκτέλεση ή εφαρμογή δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τα αντίστοιχα συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με τρίτα μέρη.
Käesoleva lepingu rakendamiseks võivad lepinguosalised esitada soovitusi koostöö laiendamise kohta, võttes arvesse lepingu kohaldamisel saadud kogemusi.
Η μεικτή επιτροπή συγκροτεί ειδικές υποεπιτροπές αρμόδιες για όλους τους τομείς που αφορά η παρούσα συμφωνία προκειμένου να την επικουρούν στην εκτέλεση των καθηκόντων της.
koostöö iga käesoleva lepingu kohane ühistegevus, mis hõlmab ka ühist teadustööd,
σύμπραξη , κάθε κοινή δραστηριότητα που ασκείται βάσει της παρούσας συμφωνίας και συμπεριλαμβάνει την κοινή έρευνα,
Protokoll Euroopa Liidu lepingu artikliga 28a loodud alalise struktureeritud koostöö kohta
Πρωτόκολλο σχετικά ¼ ε τη ¼ ό ν ι ¼ η δια ρ θ ρ ω ¼ έ ν η συνεργασία η ο p i ο ί α θ ε σ p i ί ζ ε τα ι ¼ ε το άρθρο 28 Α της Συνθήκης για την Ευρω p i α ϊ κ ή Ένωση
Käesoleva lepingu artikli 6 lõiget 4 kohaldatakse ka kõnealuse koostöö suhtes.
Εφαρμοστέο δίκαιο
Seepärast tuleks kõnealuse laiendatud koostöö võimaldamiseks muuta lepingu protokolli nr 31,
Επομένως, το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να καταστεί δυνατή η επέκταση της εν λόγω συνεργασίας,
Seepärast tuleks kõnealuse laiendatud koostöö võimaldamiseks muuta lepingu protokolli nr 31,
Το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί, ώστε να καταστεί δυνατή η επέκταση της εν λόγω συνεργασίας,
Käesoleva lepingu kohane koostöö hõlmab kõiki tollialaste õigusaktide kohaldamisega seotud küsimusi.
Η συνεργασία στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας καλύπτει όλους τους τομείς που αφορούν την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.
Koostöö toimub käesoleva lepingu lahutamatuks osaks olevas lisas kirjeldatud meetmete kaudu.
Η συνεργασία υλοποιείται μέσω των ενεργειών που περιγράφονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας.
Käesoleva lepingu rakendamiseks võivad mõlemad lepinguosalised esitada soovitusi koostöö laiendamise kohta, võttes arvesse lepingu kohaldamisel saadud kogemusi.
Άρθρο 54
Käesoleva lepingu rakendamiseks võivad mõlemad lepinguosalised esitada soovitusi koostöö laiendamise kohta, võttes arvesse lepingu kohaldamisel saadud kogemusi.
Αρθρο 57
Protokoll Euroopa Liidu lepingu artikliga 28a loodud alalise struktureeritud koostöö kohta ..... 153
Πρωτόκολλο σχετικά ¼ ε τη ¼ ό ν ι ¼ η δια ρ θ ρ ω ¼ έ ν η συνεργασία η ο p i ο ί α θ ε σ p i ί ζ ε τα ι ¼ ε το άρθρο 28 Α της Συνθήκης για την Ευρω p i α ϊ κ ή Ένωση .................................................................... 153
Berni lepingu sõlmimises Reini jõe kaitseks avaldub varajane piiriülene koostöö veekaitse valdkonnas.
Ίδρυση του Παγκόσιου Ταείου για τη Φύση.
Selle lepingu eduka otsustusprotsessi põhieeldused on läbipaistvus, koostöö ja Euroopa Parlamendi kaasamine.
Οι κύριες απαιτήσεις για μια επιτυχή διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά αυτήν τη συμφωνία είναι η διαφάνεια, η συνεργασία και η συμμετοχή του Κοινοβουλίου.
Seetõttu tuleks lepingu protokolli 31 muuta, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata,
Επομένως, το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της εν λόγω επεκταθείσας συνεργασίας,
Seetõttu tuleks muuta lepingu protokolli 31, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata.
Επομένως, το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η επέκταση της εν λόγω συνεργασίας.
millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 30 statistikaalase koostöö korraldamise erisätete kohta
για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 30 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ όσον αφορά ειδικές διατάξεις σχετικά με την οργάνωση της συνεργασίας στον τομέα της στατιστικής
Lepinguosalised lepivad kokku käesoleva lepingu artiklites 6 kuni 13 nimetatud koostöö teostamises.
Πεδίο των δραστηριοτήτων συνεργασίας
millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 30 statistikaalase koostöö korraldamise erisätete kohta
για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 30 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ όσον αφορά ειδικές διατάξεις σχετικά με την οργάνωση της συνεργασίας στον τομέα της στατιστικής
Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepingu
Τροποποίηση 1
millega muudetakse EMP lepingu protokolli 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust
για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών
Seetõttu tuleks muuta lepingu protokolli 31, et oleks võimalik kõnealuse laiendatud koostöö toimumine,
Επομένως, το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η εν λόγω συνεργασία,
millega muudetakse EMP lepingu protokolli 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust
για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών
millega muudetakse EMP lepingu protokolli 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust
για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών
millega muudetakse EMP lepingu protokolli 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust
για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών

 

Seotud otsingute: Koostöö - Poliitiline Koostöö - Koostöö Partner - Koostöö Kord - Tõhustatud Koostöö - Koostöö Leping - Lepingu Alusel - Lepingu Sõlmimine - Hoonestusõiguse Lepingu - Lepingu Sõlmimist -