Tõlge "kava eelnõu" Läti keel:


Kas sa mõtlesid : kava eel nõu ?

  Sõnastik Eesti-Läti

Eelnõu - tõlge : Kava - tõlge : Kava - tõlge : Eelnõu - tõlge : Eelnõu - tõlge : Eelnõu - tõlge : Kava eelnõu - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Direktiivi eelnõu või otsuse eelnõu esitamine
Direktīvas projekta vai lēmumprojekta iesniegšana
Tegevdirektor koostab ameti järgmise eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsiooni eelnõu ning edastab selle koos ametikohtade kava projektiga haldusnõukogule.
Izpilddirektors sastāda Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, un to kopā ar štatu saraksta projektu iesniedz Administratīvajai padomei.
Päevakorra järgmine punkt on arutelu kuue resolutsiooni eelnõu üle, mis käsitlevad Tiibetit hiina keele peamiseks õppekeeleks muutmise kava.
Nākamais darba kārtības punkts ir debates par sešiem rezolūciju priekšlikumiem par Tibetu ieceri noteikt ķīniešu valodu par galveno mācību valodu.
Pärast kontrollikoja eriaruannet seadsid komisjoni tali tused esikohale uue tervikliku keskkonnastrateegia koostamise ja esitasid 2006. aasta lõpuks strateegia kava eelnõu.
Pēc Palātas īpašā ziņojuma Komisijas dienesti kā prio ritāti izvirzīja jaunas visaptverošas stratēģijas izstrādi vides jomā un līdz 2006. gada beigām sagatavoja stratēģijas pamat principu projektu.
Otsuse eelnõu (
Lēmuma priekšlikums (
võib avaldada oma arvamust mis tahes õigusnormi eelnõu, mitmeaastase kava ja piirkondliku programmi kohta, mis on talle artikli 5 alusel edastatud,
var izteikt viedokli par jebkuru normatīvo un administratīvo aktu projektu, vairākgadu plānu vai reģionālo programmu, kas tai nosūtīts saskaņā ar 5. pantu,
Kava või programmi eelnõu ja vastavalt artiklile 5 koostatud keskkonnamõju hindamise aruanne tehakse kättesaadavaks käesoleva artikli lõikes 3 osutatud asutustele ja avalikkusele.
Plānus vai programmu projektus un vides pārskatus, kas sagatavoti saskaņā ar 5. pantu, dara pieejamus šā panta 3. punktā minētajām iestādēm un sabiedrībai.
Aruande eelnõu ettevalmistamine
Ziņojuma projekta sagatavošana
b) tööprogrammi eelnõu.
b) darba programmas projektu.
Määruse eelnõu sisu
Dekrēta projekta saturs
instituudi iga aastase tööprogrammi eelnõu ning instituudi tegevuse aastaaruande eelnõu koostamine,
institūta gada programmas izstrādi, kā arī par institūta darbības gada pārskatu,
TOIMEAINEID KÄSITLEVA DIREKTIIVI EELNÕU VÕI OTSUSE EELNÕU JA LÕPLIKU ARUANDE ESITAMINE
DIREKTĪVAS PROJEKTA VAI LĒMUMPROJEKTA ATTIECĪBĀ UZ AKTĪVAJĀM VIELĀM, KĀ ARĪ NOBEIGUMA PĀRSKATA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANA
Euroopa Parlamendis võetakse suure häälteenamusega vastu Euroopa Liidu lepingu eelnõu (Spinelli eelnõu).
Ar lielu balsu vairākumu Eiropas Parlamentā tiek pieņemts Eiropas Savienības dibināšanas līguma projekts (Spinelli projekts).
eeloleva aasta tööplaani eelnõu,
nākamā gada darba programmas projektu,
eeloleva aasta eelarve eelnõu.
nākamā gada budžeta projektu.
Ettekandja koostab otsuse eelnõu.
Referents izveido lēmuma projektu.
Eelnõu Alternatiivid List SaveiGoogle.org
Projekts alternatīvas saraksts SaveiGoogle.org
Otsuse eelnõu on järgmine
Lēmuma projekts ir izklāstīts turpmāk.
Põhiseaduse lepingu eelnõu ülesehitus
KÇ izskatÇs konstit cijas projekts?
Põhiseaduse lepingu eelnõu _BAR_
Konstitūcijas projekts
_BAR_ Põhiseaduse lepingu eelnõu
_BAR_ Konstitūcijas projekts
Põhiseaduse lepingu eelnõu ülesehitus
Vienots teksts Eiropas Konstitūcija
EELNÕU EUROOPA ÜLEMKOGU OTSUS,
( gada ), ar ko Lguma par Eiropas Savienbas darbbu 136. pantu groza aiecb uz stabilittes mehnismu dalbvalstm, kuru naudas vie nba ir euro
Kokkukutsumine Päevakorra eelnõu Protokoll
Sasaukšana Dienas kārtības projekts Protokols Klātesošo saraksts Pieaicināto personu runas
Kokkukutsumine Päevakorra eelnõu Protokoll
Sasaukšana Dienas kārtības projekts Protokols
Ühenduse inventuuriaruande eelnõu koostamine.
Kopienas inventarizācijas projekta pabeigšana
Ühenduse inventuuriaruande eelnõu laialijagamine.
Kopienas inventarizācijas projekta nodošana
Rakendusmeetme eelnõu väljatöötamisel komisjon
Sagatavojot īstenošanas pasākuma projektu, Komisija
a) direktiivi 2001 82 EÜ artiklis 14 nimetatud ravimi omaduste kokkuvõtte kava seal, kus see on asjakohane, võtab see eelnõu arvesse erinevusi liikmesriikide veterinaartingimustes
a) Direktīvas 2001 82 EK 14. pantā minētais produkta apraksta kopsavilkuma projekts vajadzības gadījumā minētajā projektā norāda dalībvalstīs pastāvošās veterināro nosacījumu atšķirības
Lõikes 3 osutatud asutustele ja lõikes 4 osutatud avalikkusele antakse varakult tõhus võimalus avaldada kohase aja jooksul oma arvamus kava või programmi eelnõu ja sellele lisatud keskkonnaaruande kohta enne kava või programmi vastuvõtmist või menetlusse andmist.
Iestādēm, kas minētas 3. punktā, un 4. punktā minētajai sabiedrībai dod savlaicīgas un reālas iespējas atbilstīgos termiņos, pirms plānu vai programmu pieņemšanas vai to iesniegšanas likumdošanas procedūrai, izteikt savu viedokli par plāna vai programmas projektu un tam pievienoto vides pārskatu.
Kava
Shēma
Kava
Plāns
KAVA
SHĒMA
Ekspordisuunitlusega üksuste kava (EOUS) erimajandustsoonide kava (SEZS)
Uz eksportu orientētas struktūras shēma ( EOUS ) Speciālās ekonomiskās zonas shēma ( SEZS )
Uus kava täiendab olemasolevat veovahendite toetamise kava.
Šī jaunā shēma papildina esošo Kravas iekārtu subsīdiju (KIG) shēmu (318).
Ekspordisuunitlusega üksuste kava (EOUS) erimajandustsoonide kava (SEZS)
Uz eksportu orientētas struktūras shēma ( EOUS ) Speciālās ekonomiskās zonas shēma ( SEZS )
Ekspordisuunitlusega üksuste kava ( EOUS ) Erimajanduspiirkondade kava ( SEZS )
Uz eksportu orientētas struktūras shēma ( UEOSS ) speciālās ekonomiskās zonas shēma ( SEZS )
Otsuse eelnõu on sätestatud allpool
Šis ir projekts Eiropadomes eirolēmumam, kas tiks pieņemts šā līguma spēkā stāšanās dienā
Otsuse eelnõu on sätestatud allpool
Šis ir lēmuma projekts
Eelnõu komisjoni määrus ( EÜ ) nr ...
Regula ( EK ) Nr. ...
( 4 ) Määruse eelnõu artikkel 5 .
punkts , kā arī 3 . un 4 .
a) enne määruse eelnõu avaldamist
a) pirms tā publicē regulas projektu
võttes arvesse komisjoni ettepaneku eelnõu
ņemot vērā Komisijas lēmuma projektu,
võttes arvesse komisjoni eelnõu, 1
ņemot vērā Komisijas projektu 1 ,
a) enne määruse eelnõu avaldamist
a) pirms regulas projekta publicēšanas

 

Seotud otsingute: Eelnõu - Põhiseaduse Eelnõu - Eelnõu Loom - Eelnõu Hobune - Kava - Investeeringute Kava - Tootmise Kava - Kvaliteet Kava - Kava Olukorra - Piirkondliku Kava -