Tõlge "tunnistuses" leedu keel:


  Sõnastik Eesti-Leedu

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Tunnistuses sisalduv miinimumteave
Būtina minimali informacija žvejybos licencijoje
Tunnistuses ütlen, et sinu sõber lasi mind sisse.
Parodymuose pateiksiu kad mane įleido tavo brolis.
Lipuliikmesriik peab tunnistuses sisalduva teabe muudatuste korral ajakohastama.
Pasikeitus žvejybos licencijoje esančiai informacijai, vėliavos valstybė narė ją atnaujina.
Tunnistuses sisalduv teave peaks vastama ühenduse kalalaevastiku registri teabele.
Į licenciją įtraukiama informacija turėtų atitikti Bendrijos Žvejybos laivyno rejestre esančią informaciją.
Kõnealuses tunnistuses näidatakse tüübihindamise lõppjäreldused, esitatakse sellega kaasnevad tingimused ja sellele lisatakse tüübikinnituse saanud mänguasja kirjeldus ja joonised.
Šiame liudijime yra konstatuojamos tyrimo išvados, nurodomos bet kurios su juo siejamos sąlygos, o prie jo pridedami aprobuoto žaislo aprašai ir brėžiniai.
c) tunnistuses sisalduvad juhised selle kohta, et vara jääb kuni punktis a või b nimetatud taotluse saamiseni täidesaatvasse riiki.
c) liudijime duodamas nurodymas, kad turtas lieka vykdančiojoje valstybėje tol, kol bus pateiktas a arba b punkte nurodytas prašymas.
Alternatiivse karistuse raskusaste määratakse vastavalt täidesaatva riigi seadustega, kuid see ei ületa otsuse teinud riigi edastatud tunnistuses kehtestatud ülemmäära.
Alternatyvios sankcijos dydis nustatomas pagal sprendimą vykdančiosios valstybės teisę, bet jis negali viršyti sprendimą priėmusios valstybės perduotame liudijime nustatyto maksimalaus dydžio.
Oma tunnistuses, mille eestkõneleja ette luges, ütles senaator, et otsustas oma poliitilise karjääri lõpetada ja et ta tegevuskohaks saab erasektor.
Pareiškime, kurį perskaitė jo atstovas, senatorius nurodo nusprendęs atsisakyti politinių siekių ir pereiti į privatų sektorių.
Tunnistuse väljaandnud või uuendanud pädev asutus võib tunnistada kehtetuks mis tahes kehtiva tunnistuse, kui laev ei vasta enam selles tunnistuses märgitud tehnilistele nõuetele.
Sertifikatą išdavusi ar pratęsusi kompetentinga institucija gali panaikinti sertifikatą, jeigu laivas nebeatitinka sertifikate nurodytų techninių reikalavimų.
Lipuliikmesriik tagab, et tunnistuses sisalduv teave on täpne ja kooskõlas määruse (EÜ) nr 2371 2002 artiklis 15 käsitletud ühenduse kalalaevastiku registris sisalduva teabega.
Vėliavos valstybė narė užtikrina, kad informacija, esanti žvejybos licencijoje yra tiksli ir atitinka Bendrijos žvejybos laivyno rejestre sukauptą informaciją, remiantis Reglamento (EB) Nr. 2371 2002 15 straipsniu.
Mis tahes laev, millel on ohtlike ainete Reinil vedamise määruse (ADNR) alusel välja antud tunnistus, võib vedada ohtlikke aineid kõikjal ühenduse territooriumil tunnistuses sätestatud tingimustel.
Bet kuris laivas, turintis sertifikatą, išduotą pagal Reglamentą dėl pavojingų medžiagų vežimo Reino upe (ADNR), gali vežti pavojingus krovinius visoje Bendrijos teritorijoje tame sertifikate numatytomis sąlygomis.
Ta võib seda teha ka siis, kui kontrollimisel leitakse, et laev või seadmed ei vasta sõidukõlblikkuse tunnistuses kehtestatud nõuetele või vajaduse korral muudele artiklis 3 osutatud dokumentidele.
Valstybė narė gali tai padaryti ir tuomet, jeigu patikrinus nustatoma, kad laivas arba laivo įrengimai neatitinka laivo tinkamumo plaukioti liudijimo arba kitų dokumentų, nurodytų 3 straipsnyje, reikalavimų.
p) saadetis kaubakogus, mis on kirjas ühes tollivormistusdokumendis või muid formaalsusi hõlmavas dokumendis, näiteks ühes taimepuhtuse tunnistuses või muus dokumendis saadetis võib koosneda ühest või enamast partiist
p) siunta tai viename dokumente, kurio reikia dėl muitinės ar kitų formalumų, pavyzdžiui, viename fitosanitariniame sertifikate ar kitame viename dokumente ar žymoje, nurodytas prekių kiekis siuntą gali sudaryti viena ar kelios partijos
c) tunnistuses esitatud teabe põhjal on kohe selge, et artiklile 10 vastav õigusabi osutamine süüteo puhul, millega seoses arestimisotsus on tehtud, rikuks ne bis in idem põhimõtet
c) iš liudijime pateiktos informacijos iš karto aišku, kad teisminės pagalbos teikimas pagal 10 straipsnį dėl nusikaltimo, dėl kurio buvo priimtas arešto aktas, pažeistų ne bis in idem principą
Artiklis 11 või üksikdirektiivis ettenähtud juhtudel peab taotleja kinnitama igale seadmele ja kõikidele lisaseadmetele, mis vastavad kinnitatud tüübile, kõnealuses tunnistuses esitatud tüübikinnitusmärgi. Kõikidel teistel juhtudel võib taotleja kõnealuse tüübikinnitusmärgi kinnitada.
11 straipsnyje ar atskiroje direktyvoje numatytais bei kitais atvejais ant kiekvienos matavimo priemonės ir ant kiekvieno papildomojo įtaiso, atitinkančių patvirtintą modelį, pareiškėjas privalo uždėti tame liudijime nurodytą patvirtinimo ženklą visais kitais atvejais jis turi teisę tokį ženklą pritvirtinti.
Taotleja peab artiklis 11 või üksikdirektiivis ettenähtud juhtudel kinnitama või laskma kinnitada igale seadmele, mis vastab kinnitatud tüübile, kõnealuses tunnistuses esitatud EMÜ tüübikinnitusmärgi. Kõikidel muudel juhtudel võib taotleja kõnealuse EMÜ tüübikinnitusmärgi seadmele kinnitada.
11 straipsnyje arba atskirojoje direktyvoje numatytais atvejais pareiškėjas turi ir visais kitais atvejais gali ant visų patvirtintą modelį atitinkančių matavimo priemonių uždėti šiame liudijime pateiktą EEB patvirtinimo ženklą arba pasirūpinti, kad tas ženklas būtų pritvirtintas.
ning arvestades, et on vaja määrata kindlaks, mis peavad olema esitatud tunnistuses praktilistel põhjustel on vaja sätestada näidistunnistus ja tingimused, mille puhul andmed kantakse tõupuhaste tõusigade, nende sperma, munarakkude ja embrüotega kaasasolevasse dokumenti
kadangi būtina nustatyti duomenis, kurie turi būti nurodyti pažymėjime kadangi dėl praktinių priežasčių būtina patvirtinti pažymėjimo pavyzdį ir sąlygas, kurių reikia laikytis įrašant duomenis į dokumentą, lydintį grynaveisles kiaules, jų spermą, kiaušinėlius ir embrionus
ning arvestades, et on vaja määrata kindlaks andmed, mis peavad olema esitatud tunnistuses praktilistel põhjustel on vaja sätestada näidistunnistus ja tingimused, mille puhul andmed kantakse ristandsigade, nende sperma, munarakkude ja embrüotega kaasasolevatesse dokumentidesse
kadangi būtina nustatyti datą, kuri turi būti nurodyta sertifikate kadangi dėl praktinių priežasčių būtina patvirtinti sertifikato pavyzdį ir sąlygas, kurių reikia laikytis įrašant duomenis į prie pridedamų hibridinių veislinių kiaulių, jų spermos, kiaušinėlių ir embrionų dokumentų
Tunnistuses sisalduv teave tuleks sätestada vastavalt nõukogu 22. septembri 1986. aasta määrusele (EMÜ) nr 2930 86 kalalaevade omaduste määratlemise kohta 4 ja komisjoni 30. detsembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 26 2004 ühenduse kalalaevastiku registri kohta. 5
Licencijoje pateikta informacija turėtų būti pateikta pagal 1986 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2930 86, nustatantį žvejybos laivų charakteristikas 4 , ir 2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 26 2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno rejestro 5 .
Kui otsust ei ole võimalik täielikult või osaliselt täita, võib täidesaatev riik kohaldada alternatiivseid karistusi, sealhulgas vabadusekaotuslikke karistusi, kui tema seadustes on sellistel juhtumitel sedasi sätestatud ning otsuse teinud riik on artiklis 4 osutatud tunnistuses lubanud alternatiivseid karistusi kohaldada.
Kai neįmanoma visiškai arba iš dalies įvykdyti sprendimo, sprendimą vykdančioji valstybė gali taikyti alternatyvias sankcijas, įskaitant laisvės atėmimo sankcijas, jeigu tokiais atvejais tai numato vykdančiosios valstybės įstatymai, o sprendimą priėmusi valstybė leido taikyti tokias alternatyvias sankcijas 4 straipsnyje nurodytame liudijime.
Kui tootja ei ole rakendanud ühtlustatud norme või on neid rakendanud osaliselt, või kui sellised normid puuduvad, tuleb selle asutuse tunnistuses, kes on andnud välja mainitud teate, teatada vastavusest põhinõuetele kooskõlas artikli 10 lõike 4 punktide a ja b teise taandega.
Jeigu gamintojas visai nesilaikė suderintų standartų, jų laikėsi tik iš dalies arba tokių standartų iš viso nėra, įstaigos išduotame sertifikate, apie kurį buvo pranešta, turi būti nurodyta, kaip pagrindiniai reikalavimai yra atitinkami pagal 10 straipsnio 4 dalies a ir b punktų antrą įtrauką.
Kui liikmesriik leiab, et laeva ei saa registreerida artikli 3 alusel ohu tõttu ohutusele või keskkonnale, mis ei ole tunnistuses ära näidatud, võib ta registrisse kandmise edasi lükata kuni kolmeks kuuks, ja liikmesriik peab küsimuse viivitamata tooma komisjoni ette koos oma põhjendusega.
Jeigu valstybė narė mano, kad laivas negali būti registruotas pagal 3 straipsnį dėl pažymėjime nenustatytų rimto pavojaus saugai arba aplinkai priežasčių, registracija gali būti laikinai sustabdyta ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui, ir valstybė narė nedelsiant perduoda minėtą klausimą Komisijai, nurodydama registravimo sustabdymo priežastis.
Kui konfiskeerimisotsust on praktikas võimatu täita isegi pärast otsuse teinud riigiga konsulteerimist põhjusel, et konfiskeeritav vara on juba konfiskeeritud, kadunud, hävitatud, seda ei ole võimalik leida tunnistuses osutatud kohast või vara asukohta ei ole piisavalt täpselt osutatud, teatatakse sellest viivitamata otsuse teinud riigi pädevale asutusele.
Tuo atveju, kai nutarimo konfiskuoti neįmanoma įvykdyti dėl to, kad konfiskuotinas turtas jau yra konfiskuotas, dingęs, sunaikintas, jo negalima rasti liudijime nurodytoje vietoje ar turto buvimo vieta liudijime nenurodyta pakankamai tiksliai, net ir po konsultacijos su priimančiąja valstybe, apie tai nedelsiant pranešama priimančiosios valstybės kompetentingai institucijai.
Kui arestimisotsust on praktikas võimatu täita põhjusel, et vara või tõendid on kadunud, hävitatud, neid ei ole võimalik leida tunnistuses osutatud kohas või vara või tõendite asukohta ei ole piisavalt täpselt osutatud isegi pärast otsuse teinud riigiga konsulteerimist, teatatakse sellest samuti viivitamata otsuse teinud riigi pädevatele õigusasutustele.
Tuo atveju, kai arešto aktą praktiškai neįmanoma įvykdyti dėl to, kad tas turtas ar įrodymai yra dingę, sunaikinti, jų negalima rasti liudijime nurodytoje vietoje arba to turto ar įrodymų vieta nebuvo pakankamai tiksliai nurodyta net ir pasikonsultavus su išduodančiąja valstybe, išduodančiosios valstybės kompetentingai institucijai irgi nedelsiant pranešama tokiu pat būdu.