Tõlge "hoolsus kohustuse järeldused" Poola keel:


  Sõnastik Eesti-Poola

Järeldused - tõlge : Järeldused - tõlge : Järeldused - tõlge : Järeldused - tõlge : Järeldused - tõlge : Järeldused - tõlge : Kohustuse - tõlge : Järeldused - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Erialane hoolsus ja sõltumatus
Uczciwość i niezależność zawodowa
Mida tähendab nõuetekohane hoolsus ?
Na czym polega należyta staranność ?
Riigi kui aktsionäri hoolsus
Dbałość państwa jako akcjonariusza
Hoolsus on vastutav insener tõttu.
Due diligence odpowiedzialnego inżyniera.
KLIENDI SUHTES KOHALDATAV NÕUETEKOHANE HOOLSUS
ZASADY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI WOBEC KLIENTA
Kliendi suhtes kohaldatav lihtsustatud nõuetekohane hoolsus
Uproszczone zasady należytej staranności wobec klienta
Kliendi suhtes kohaldatav tugevdatud nõuetekohane hoolsus
Wzmożona należyta starannność wobec klienta
Komisjon täitis oma ametliku kohustuse, esitades nimetatud mõjuhinnangu järeldused vastavalt kokkuleppele septembri alguses majandus ja rahanduskomisjonile.
Komisja spełniła swoje formalne zobowiązanie przedstawiając na początku września, jak uzgodniono, Komisji Gospodarczej i Monetarnej wnioski ze swojej oceny skutków.
TEADUSLIKUD JÄRELDUSED TEADUSLIKUD JÄRELDUSED
7 WNIOSKI NAUKOWE
TEADUSLIKUD JÄRELDUSED TEADUSLIKUD JÄRELDUSED
WNIOSKI NAUKOWE WNIOSKI NAUKOWE
järeldused.
ustalenia.
Järeldused
Wyniki badań
JÄRELDUSED
WNIOSEK
Järeldused
kwalifikacji.
Järeldused
Wnioski
Järeldused
Rozdział 4 Wnioski
JÄRELDUSED
Vrodki wsparcia UE
Järeldused
504134 PL 2005 1019
Järeldused
WNIOSKI
Järeldused
Wniosek
Järeldused
Podsumowanie
JÄRELDUSED
WNIOSKI
Järeldused
Wnioski ogólne
JÄRELDUSED
WNIOSKI KOŃCOWE
JÄRELDUSED
USTALENIA
Järeldused
Uwagi końcowe
Järeldused
Wnioski
JÄRELDUSED
V. WNIOSKI
Ettevõtja kogemus on subjektiivne kriteerium, samas kui hoolsus kirjeldab kriteeriumi, mida peavad arvesse võtma kõik ettevõtjad.
Doświadczenie podmiotu gospodarczego to kryterium subiektywne, podczas gdy staranność stanowi kryterium, którego muszą przestrzegać wszystkie podmioty gospodarcze 69.
TEADUSLIKUD JÄRELDUSED
WNIOSKI NAUKOWE
l) Järeldused
l) Wniosek
F. JÄRELDUSED
F. WNIOSKI
VIII JÄRELDUSED
VIII. WNIOSKI
Mõned järeldused
Kilka wniosków
Üldised järeldused
Wnioski ogólne
. peatükk järeldused
Naturalizacja
. peatükk järeldused
Rozdział Wnioski
JÄRELDUSED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
WNIOSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ÜLDISED JÄRELDUSED
WNIOSKI OGÓLNE
Seminari järeldused
Wnioski z seminarium
ombudsmani järeldused,
ustalenia rzecznika
Mõned järeldused
Jakieś wnioski...
VIII JÄRELDUSED
WNIOSKI
audiitori järeldused,
wnioski biegłego rewidenta,
V. JÄRELDUSED
WNIOSKI

 

Seotud otsingute: Järeldused - Lepingulise Kohustuse - Kohustuse Rikkumine - Kohustuse Täitmata -