Tõlge "hoolsuskohustuse järeldused" Poola keel:


Kas sa mõtlesid : hoolsus kohustuse järeldused ?

  Sõnastik Eesti-Poola

Hoolsuskohustuse - tõlge : Järeldused - tõlge : Järeldused - tõlge : Järeldused - tõlge : Hoolsuskohustuse - tõlge : Hoolsuskohustuse - tõlge : Hoolsuskohustuse - tõlge : Järeldused - tõlge : Hoolsuskohustuse - tõlge : Hoolsuskohustuse järeldused - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

SALZGITTER hoolsuskohustuse ilmses või tema rikkumises.
Komisji lub oczywiste naruszenie ciążącego na niej obowiązku staranności.
Lepinguosalised kohustuvad täitma hoolsuskohustuse nõudeid kiiresti ja objektiivselt.
Żadne postanowienia niniejszej części nie zobowiązują Republiki Południowej Afryki lub UE do ochrony oznaczenia geograficznego, które nie jest lub przestało być chronione w jego państwie pochodzenia.
Lepinguosalised kohustuvad täitma hoolsuskohustuse nõudeid kiiresti ja objektiivselt.
Strony odmawiają rejestracji lub unieważniają rejestrację znaku towarowego odpowiadającego którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 niniejszego protokołu, i dotyczącego tego samego rodzaju produktu, o ile wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony po dacie złożenia wniosku o ochronę oznaczenia geograficznego na danym terytorium.
Oleme juba öelnud, et siin peaks kehtima hoolsuskohustuse põhimõte.
Powiedzieliśmy już, że musi się tu stosować zasada obowiązku opieki.
TEADUSLIKUD JÄRELDUSED TEADUSLIKUD JÄRELDUSED
7 WNIOSKI NAUKOWE
TEADUSLIKUD JÄRELDUSED TEADUSLIKUD JÄRELDUSED
WNIOSKI NAUKOWE WNIOSKI NAUKOWE
Neis kahes väiteosas viitab hageja ka hoolsuskohustuse ja hea halduse põhimõtte rikkumisele.
W ramach tych dwóch części skarżąca podnosi również naruszenie zasad staranności i dobrej administracji.
järeldused.
ustalenia.
Järeldused
Wyniki badań
JÄRELDUSED
WNIOSEK
Järeldused
kwalifikacji.
Järeldused
Wnioski
Järeldused
Rozdział 4 Wnioski
JÄRELDUSED
Vrodki wsparcia UE
Järeldused
504134 PL 2005 1019
Järeldused
WNIOSKI
Järeldused
Wniosek
Järeldused
Podsumowanie
JÄRELDUSED
WNIOSKI
Järeldused
Wnioski ogólne
JÄRELDUSED
WNIOSKI KOŃCOWE
JÄRELDUSED
USTALENIA
Järeldused
Uwagi końcowe
Järeldused
Wnioski
JÄRELDUSED
V. WNIOSKI
Esimene osa, mis tuleneb rakendusmääruse artikli 49 ning hoolsuskohustuse ja hea halduse põhimõtte rikkumisest
W przedmiocie pierwszej części dotyczącej naruszenia art. 49 rozporządzenia wykonawczego oraz zasad staranności i dobrej administracji
Teine osa, mis tuleneb rakendusmääruse artikli 50 ning hoolsuskohustuse ja hea halduse põhimõtte rikkumisest
W przedmiocie drugiej części dotyczącej naruszenia art. 50 rozporządzenia wykonawczego oraz zasad staranności i dobrej administracji
Esimene osa, mis tuleneb rakendusmääruse artikli 49 ning hoolsuskohustuse ja hea halduse põhimõtte rikkumisest .......................................
W przedmiocie pierwszej części dotyczącej naruszenia art. 49 rozporządzenia wykonawczego oraz zasad staranności i dobrej administracji ................
Teine osa, mis tuleneb rakendusmääruse artikli 50 ning hoolsuskohustuse ja hea halduse põhimõtte rikkumisest ......................................
W przedmiocie drugiej części dotyczącej naruszenia art. 50 rozporządzenia wykonawczego oraz zasad staranności i dobrej administracji ................
TEADUSLIKUD JÄRELDUSED
WNIOSKI NAUKOWE
l) Järeldused
l) Wniosek
F. JÄRELDUSED
F. WNIOSKI
VIII JÄRELDUSED
VIII. WNIOSKI
Mõned järeldused
Kilka wniosków
Üldised järeldused
Wnioski ogólne
. peatükk järeldused
Naturalizacja
. peatükk järeldused
Rozdział Wnioski
JÄRELDUSED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
WNIOSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ÜLDISED JÄRELDUSED
WNIOSKI OGÓLNE
Seminari järeldused
Wnioski z seminarium
ombudsmani järeldused,
ustalenia rzecznika
Mõned järeldused
Jakieś wnioski...
VIII JÄRELDUSED
WNIOSKI
audiitori järeldused,
wnioski biegłego rewidenta,
V. JÄRELDUSED
WNIOSKI

 

Seotud otsingute: Järeldused -