Tõlge "inventuuri varude" Poola keel:


  Sõnastik Eesti-Poola

Inventuuri - tõlge : Inventuuri - tõlge : Inventuuri varude - tõlge : Varude - tõlge : Varude - tõlge : Inventuuri - tõlge : Varude - tõlge : Inventuuri - tõlge : Varude - tõlge : Inventuuri varude - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

igal aastal inventuuri järgselt ajakohastatavat varude nimestikku
wykaz stanu inwentarza aktualizowany co roku po spisie inwentarza z natury
Pärast inventuuri ajakohastatakse varude nimekirja kord aastas.
Wykaz stanu odpadów jest aktualizowany co roku po przeprowadzeniu spisu inwentarza z natury.
Vähemalt 40 päeva enne varude inventuuri tegemist.
Co najmniej 40 dni przed wykonaniem spisu inwentarza z natury
b) igal aastal inventuuri järgselt ajakohastatavat varude nimestikku
b) wykaz stanu inwentarza aktualizowany co roku po spisie inwentarza z natury
Tähelepanu juhitakse kahe eraldi varude muutuse aruande edastamise kontseptsioonile üks varude muutuse aruanne kuni inventuuri kuupäevani kuudel, mil inventuuri tehakse, kusjuures inventuuri tegemise kuupäev ei ole kuu viimane päev.
Zwraca się uwagę na koncepcję przekazywania dwóch odrębnych raportów o zmianach w stanie inwentarza jeden raport o zmianie w stanie inwentarza z natury do dnia wykonania spisu inwentarza z natury dla miesięcy, w których spis inwentarza z natury jest wykonywany, a data wykonania spisu inwentarza z natury nie jest ostatnim dniem miesiąca.
varude inventeerimise programm vähemalt 40 päeva enne inventuuri algust.
najpóźniej na czterdzieści dni przed rozpoczęciem spisu inwentarza z natury, plan tych działań.
esimese varude muutuse aruande edastamise tähtaeg sõltub inventuuri kuupäevast
Nieprzekraczalne terminy dostarczenia tych 2 raportów o zmianach w stanie inwentarza
c) varude inventuuriks valmistumise ja inventuuri käigus võetud järjestikuste meetmete kirjeldus, et tagada inventuuri täpsus ja täielikkus
c) opis kolejności działań podejmowanych w związku z przygotowaniami i sporządzaniem inwentaryzacji z natury w celu upewnienia się, że spis ten jest poprawny i kompletny
b) varude inventeerimise programm vähemalt 40 päeva enne inventuuri algust.
b) najpóźniej na czterdzieści dni przed rozpoczęciem spisu inwentarza z natury, plan tych działań.
MBA XYWZ, mille inventuuri kuupäev on 2006. aasta veebruari keskpaigas, kusjuures esimene fail sisaldab varude muutuse aruannet kuu esimesest päevast inventuuri kuupäevani, tegelike varude nimekirja ja materjalibilansi aruannet ning hilisem teine fail sisaldab varude muutuse aruannet inventuuri kuupäevast veebruari lõpuni.
Rejon bilansu materiałowego XYWZ wykonujący spis inwentarza z natury (PIT) w połowie lutego 2006 r., składający w pierwszym pliku raport ICR od pierwszego dnia miesiąca do daty spisu inwentarza z natury, wykaz stanu inwentarza z natury (PIL) i raport bilansu materiałowego (MBR), a następnie w drugim pliku raport ICR za okres od daty spisu inwentarza z natury do końca lutego
c) varude inventuuriks valmistumise ja inventuuri käigus võetud järjestikuste meetmete kirjeldus, et tagada inventuuri täpsus ja täielikkus ning
c) opis sekwencji działań podjętych podczas przygotowania do i sporządzania fizycznego stanu inwentarza w celu zagwarantowania, że jest on poprawny i pełny oraz
b) vähemalt 40 päeva enne varude inventuuri alustamist selle töö kava
b) najpóźniej na czterdzieści dni przed rozpoczęciem inwentaryzacji z natury, plan dla tych działań
c) raamatupidamise eesmärgil tehtava varude inventuuri sagedus ja kord kaitsemeetmete raames
c) częstotliwość i procedury postępowania przy inwentaryzacji zasobów do celów księgowości w ramach kontroli bezpieczeństwa
Iga rajatist käitav isik või ettevõte, kes kavatseb teha varude inventuuri.
Każda osoba lub przedsiębiorstwo obsługujące instalację, planujące wykonanie spisu inwentarza z natury
Komisjonile teatatakse viivitamata kõigist muudatustest, mis mõjutavad varude inventuuri või reaktori peatamist selle järellaadimiseks.
Jakiekolwiek zmiany mające wpływ na plany inwentaryzacji z natury lub wyłączania reaktora w celu wymiany paliwa muszą być bezzwłocznie przekazywane Komisji.
MBA XYWZ, mis sisaldab veebruari varude muutuse aruannet ja mille inventuuri kuupäeva on 14. märts.
Przykład rejon bilansu materiałowego XYWZ zgłaszający raport o zmianach w stanie inwentarza (ICR) za luty z datą spisu inwentarza z natury z dnia 14 marca
100 oni kohta varude muutuse aruandes (MAMF on MBA aruandlus pärast inventuuri tegemist kuupäeval x ).
100 e o zmianach w stanie inwentarza podano niżej, a MAMF oznacza raport rejonu bilansu materiałowego (MBA) po wykonaniu spisu inwentarza z natury w dniu x .
XI lisas esitatud suuniste põhjal meetmete raamprogramm, milles pööratakse erilist tähelepanu varude inventuuri kavandatavatele tähtaegadele.
Zarys programu działalności na podstawie wytycznych podanych w załączniku XI wskazujący w szczególności tymczasowe terminy wykonania spisu inwentarza z natury
E. Materjalibilansi ala arvestuslik laoseis kõnealuse materjalibilansi ala kõige viimase tegeliku laoseisu ja kõigi pärast varude inventuuri toimunud varude muutuste algebraline summa.
E. Rejestr stanu inwentarza rejonu bilansu materiałowego oznacza sumę algebraiczną ostatniego fizycznego stanu inwentarza tego rejonu bilansu materiałowego oraz wszystkich zmian stanu inwentarza, które miały miejsce od czasu sporządzenia fizycznego stanu inwentarza.
m) materjalibilansi ala arvestuslik laoseis kõnealuse materjalibilansi ala kõige viimase tegeliku laoseisu ja kõigi pärast varude inventuuri toimunud varude muutuste algebraline summa
m) księgowy stan zasobów rejonu bilansu materiałowego oznacza sumę algebraiczną najaktualniejszego fizycznego stanu zasobów tego rejonu bilansu materiałowego oraz wszystkich zmian stanu zasobów powstałych po inwentaryzacji tego fizycznego stanu zasobów
kui inventuuri kuupäev on kuu 1. ja 15. päeva vahel, tuleb tegelike varude nimekiri ja materjalibilansi aruanne edastada komisjonile enne 30 päeva möödumist inventuuri kuupäevast.
nieprzekraczalny termin dostarczenia drugiego raportu o zmianach w stanie inwentarza to termin określony w art. 12 ust.. 1 (w terminie 15 dni od końca miesiąca, w którym miały miejsce zmiany w stanie inwentarza),
III lisa kohased kõiki tuumamaterjale käsitlevad varude muutuse aruanded, mis sisaldavad kõiki varude muutusi alates kuu algusest ja lõpetades inventuuri kuupäevaga (kaasa arvatud).
Raporty o zmianach w stanie inwentarza dla wszystkich materiałów jądrowych zgodnie z załącznikiem III, obejmujące wszystkie zmiany stanu inwentarza od początku miesiąca do dnia wykonania spisu inwentarza z natury włącznie
Nimetatud vasturääkivuse kõrvaldamiseks nõutakse kahte varude muutuse aruannet, kui inventuuri kuupäev ei ole kuu viimane päev
Efektem takiej sytuacji są ostrzeżenia o błędzie ze strony IAEA, a sytuacja zwykle zostaje rozstrzygnięta wraz z nadejściem raportu o zmianach w stanie inwentarza.
Märtsi varude muutuse aruanne alates esimesest päevast kuni inventuuri kuupäevani, aruande number X 1 (st 26).
raport ICR za marzec od pierwszego dnia do daty spisu inwentarza z natury (PIT) będzie nosił numer X 1 (tj. 26),
Märtsi varude muutuse aruanded alates inventuuri kuupäevale järgnevast päevast kuni kuu lõpuni, X 4 (st 29).
raport ICR za marzec za okres od daty spisu inwentarza z natury (PIT) do końca miesiąca będzie nosił numer X 4 (tj. 29).
Iga rajatist käitav isik või ettevõte, kes kohaldab muutusi, mis mõjutavad meetmete raamprogrammi ja eriti varude inventuuri.
Każda osoba lub przedsiębiorstwo obsługujące instalację i wprowadzające zmiany mające wpływ na zarys programu działalności oraz, w szczególności, na wykonanie spisu inwentarza z natury
Inventuuri keldris.
Jaki remanent? W piwnicy.
INVENTUURI PÄEV
DATA PIT
MBA XYWZ, mille inventuuri kuupäev on 2006. aasta veebruari viimane päev, kusjuures ühes failis on koos varude muutuse aruanne, tegelike varude nimekiri ja materjalibilansi aruanne.
Rejon bilansu materiałowego XYWZ wykonujący spis inwentarza z natury (PIT) ostatniego dnia lutego 2006 r., składający raporty ICR, PIL i MBR w jednym pliku
MBA XYWZ, mille inventuuri kuupäev on 2006. aasta veebruari viimane päev, ühe faili saatmiseks, mis sisaldab varude muutuse aruannet, tegelike varude nimekirja ja materjalibilansi aruannet.
Rejon bilansu materiałowego XYWZ dokonujący spisu inwentarza z natury (PIT) ostatniego dnia lutego 2006 r. dla wysyłki jednego pliku z raportami ICR, PIL i MBR
Gérard, jätka inventuuri.
Gerard, idz dokoŢczyc remanent.
Järgnevalt on esitatud näide tulemuste lahknemise deklaratsiooni kohta varude muutuse aruandes (MAMF on MBA aruandlus pärast inventuuri tegemist kuupäeval x ).
Przykład zgłoszenia materiału nierozliczonego (MUF) w raporcie o zmianach w stanie inwentarza podano niżej, a MAMF oznacza raport rejonu bilansu materiałowego (MBA) po wykonaniu spisu inwentarza z natury w dniu x .
Järgnevalt on esitatud näide vastavate väljade kohta varude muutuse deklaratsioonis (MABJ on MBA, mis esitab aruande pärast rajatisesisest osalist inventuuri).
Poniżej przedstawiono przykład odnośnych pól przy zgłaszaniu zmiany stanu inwentarza, przy czym MABJ oznacza rejon bilansu materiałowego przedkładający raport po częściowym wewnętrznym wykonaniu spisu inwentarza w instalacji.
inventuuri ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja inventuuri õigsuse ning täielikkuse tagamiseks rakendatud meetmete järjestust
opis kolejności działań podejmowanych w związku z przygotowaniami i przeprowadzaniem spisu inwentarza z natury w celu upewnienia się, że spis ten jest poprawny i kompletny
sõiduk inventuuri online autokauplus
zapasów pojazdu Twoje dealerskiej samochód
Esitada programmiaegse inventuuri ajagraafik.
Przedstawić harmonogram spisu inwentarza z natury w trakcie cyklu produkcyjnego.
Et tagada lõikes 1 nimetatud maksu õige kohaldamine, peab uus liikmesriik viivitamatult tegema 1. mai 2004. aasta seisuga olemasolevate varude inventuuri.
Aby zapewnić poprawne naliczenie opłat, o których mowa w ust. 1, nowe Państwa Członkowskie bezzwłocznie przeprowadzą inwentaryzację zapasów według stanu na dzień 1 maja 2004 r.
Et tagada lõikes 1 nimetatud maksu õige kohaldamine, peab uus liikmesriik viivitamatult tegema 1. mai 2004. aasta seisuga olemasolevate varude inventuuri.
Aby zapewnić, by opłaty wymienione w ust. 1 były prawidłowo nakładane, nowe Państwa Członkowskie przeprowadzą bez zwłoki inwentaryzację zapasów dostępnych na dzień 1 maja 2004 r.
Käitaja peab deklareerima tulemuste lahknemise, kasutades inventuurile järgnevas varude muutuse aruandes IC koodi MF ja viidates inventuuri kuupäeva välja kasutades inventuuriperioodile.
Użytkownik musi zgłosić materiały nierozliczone (MUF), stosując kod IC MF w raporcie o zmianach w stanie inwentarza po wykonaniu spisu inwentarza z natury, i umieścić odwołanie do okresu spisu inwentarza z natury, posługując się polem daty PIT.
c) inventuuri ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja inventuuri õigsuse ning täielikkuse tagamiseks rakendatud meetmete järjestust
c) opis kolejności działań podejmowanych w związku z przygotowaniami i przeprowadzaniem spisu inwentarza z natury w celu upewnienia się, że spis ten jest poprawny i kompletny
Kui komisjon teeb erandi, peab käitaja kuu viimasel päeval enne erandi rakendamist tegema inventuuri (PIT) ja esitama komisjonile tegelike varude nimekirja (PIL).
W przypadku przyznania przez Komisję zwolnienia, w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wprowadzone zostanie zwolnienie, użytkownik musi przeprowadzić spis inwentarza z natury (PIT) i dostarczyć wykaz stanu inwentarza z natury (PIL) do Komisji.
esimest kuu esimesest päevast inventuuri kuupäevani, teist inventuuri kuupäevale järgnevast päevast kuni kuu lõpuni.
Aby wyeliminować tę niekonsekwencję, w sytuacjach, gdy data sporządzenia spisu inwentarza z natury nie jest ostatnim dniem miesiąca, wymagane są dwa raporty o zmianach w stanie inwentarza
Käitajatelt nõutakse igaaastase inventuuri tegemist.
Użytkownicy powinni przeprowadzać coroczny spis inwentarza z natury (PIT).
Abacre Inventory Management ja juhtimine on uus põlvkond inventuuri tarkvara Windowsi jaoks. See hõlmab kõiki toiminguid alates tellimuste, arvete, ostmise, varude ja tööjõu juhtimise.
Abacre Zarządzanie zapasami i sterowania to nowa generacja oprogramowania zapasów dla Windows. Obejmuje on wszystkie operacje od przyjmowanie zamówień, fakturowanie, zakupy, inwentaryzację i zarządzanie pracy.
Teen inventuuri, nii et oleme suletud.
W przysztym tygodniu? Mam remanent.

 

Seotud otsingute: Inventuuri Kulud - Inventuuri - Varude Haldamine - Varude Nimekirja - Varude Juhtimise - Andmed Varude - Varude Kontrolli -