Tõlge "riigi poliitika" rootsi keel:


  Sõnastik Eesti-Rootsi

Poliitika - tõlge : Riigi poliitika - tõlge : Riigi - tõlge : Riigi - tõlge : Riigi poliitika - tõlge : Poliitika - tõlge : Poliitika - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

ELi poliitika ei saa olla üksnes 27 riigi poliitika summa.
EU politiken kan inte bara vara summan av 27 medlemsstaters nationella politik.
Riigi poliitika peab toetama mõlemat soovi.
Den offentliga politiken måste stödja båda dessa önskemål.
Riigi ametlik poliitika on kultuurilise ühtsuse saavutamine ühe riigi loomine.
Landets officiella politik är också att sträva efter kulturell enighet att skapa en nation.
Riigi poliitika eesmärke määratletakse nagu varem sõltumata riigi kodanike arvamusest ja huvidest.
Precis som förr fastställs statens policysyften utan hänsyn till medborgarnas åsikter och intressen.
Liikmesriigid tagavad, et nende riigi poliitika vastab liidu seisukohtadele.
Medlemsstaterna ska se till att deras nationella politik överensstämmer med unionens ståndpunkter.
Liikmesriigid tagavad, et nende riigi poliitika vastab ühistele seisukohtadele.
Medlemsstaterna skall se till att deras nationella politik överensstämmer med de gemensamma ståndpunkterna.
parlamendiliikmega riigi parlamendis, sest ELi poliitika on osa riigipoliitkast
Därför måste man samordna utbildningspolitiken och tillgången till livslångt lärande.
21Jätkata makromajanduse stabiliseerimise usaldusväärse poliitika rakendamist jätkata riigi rahanduse parandamist
21Fortsätta att genomföra en sund politik när det gäller makroekonomisk stabilisering,
Levimusuuringute ulatust ja võrreldavust võivad piirata ka riigi õigusaktid või poliitika.
Den nationella lagstiftningen eller politiken kan också begränsa studiernas tillämpningsområde och jämförbarhet.
Võtame, näiteks Birma, meie poliitika selle riigi suhtes on väljastpoolt ebakindel.
För att ta Myanmar som specifikt exempel, så är vår politik gentemot landet omöjlig att förstå för dem som inte är insatta i frågan.
Euroopa Liidu või üksiku riigi jaoks on selline poliitika vaid ajaraiskamine.
Det vore bara ett slöseri med tid om Europeiska unionen, eller ett enskilt land, hade en politik.
kodanikuühiskonnaga konsulteeritaks riigi tasandi poliitika kujundamisel vastavalt demokraatia põhimõtetele ja põhiseadusele
B. FREDSBYGGANDE
Indoneesia peab olema tugeva riigi majandus , sotsiaal , kultuuri , poliitika , kaitse ja julgeoleku.
Indonesien bör vara en stark stat i det ekonomiska, sociala, kulturella, politiska och försvar och säkerhet.
Lepingud kuuluvad turu ning riigi, majanduse ja poliitika juurde ehk kohtadesse, kus konkureeritakse.
Avtal hör till marknaden och staten, till ekonomin och politiken, som båda är konkurrensens områden.
osaleda demokraatlike põhimõtete kohaselt oma riigi tasandil poliitika kujundamise protsessi käigus peetavates konsultatsioonides
Artikel 45
Kõnealuses riigis toimunud arengud on alati olnud NATO poliitika imperialistlike valikute ja selle riigi sügavalt reaktsioonilise ja rohujuurevastase režiimi toetamise poliitika tulemus.
Utvecklingen i landet har alltid varit resultatet av de imperialistiska val som gjorts inom ramen för Natos politik och den politik som går ut på att stödja den djupt reaktionära och gräsrotsfientliga regimen i landet.
Raudteeinfrastruktuuri ettevõtja koostab riigi määratud üldise poliitika raames äriplaani, mis sisaldab investeerimis ja rahastamiskavu.
Inom ramen för den allmänna politik som fastställs av staten skall infrastrukturförvaltaren upprätta en verksamhetsplan, inklusive investerings och finansieringsplaner.
Eraldi, koordineerivaid minister Poliitika Luhut Binsar Panjaitan tagada riigi kaitse programm erineb programmi ajateenijad.
Separat samordningsminister Politik Luhut Binsar Panjaitan säkerställa landets försvarsprogram skiljer sig från de program värnpliktiga.
Nende kahe riigi majanduse primaarsektori ümberkorraldamine on ajavahemikul 2007 2013 maaelu arengu poliitika põhiülesanne.
Omstruktureringen av primärsektorn i dessa två ekonomier är det viktigaste inslaget i landsbygdsutvecklingspolitiken för perioden 2007 2013.
Kliimamuutused on nüüd rahvusvahelise poliitika esmaeesmärk see on kogu maailma riigi ja valitsusjuhtide esmane mure.
Klimatförändringen har nu högsta prioritet i internationell politik och är en fråga av omedelbart intresse för stats och regeringschefer världen över.
Me peame tagama Euroopa poliitika sotsiaalse mõõtme, mis põhineb tugeval riigi rahandusel ja suuremal tööhõivel.
Vi måste säkerställa en social dimension i Europapolitiken som bygger på sunda offentliga finanser och på att få in fler på arbetsmarknaden.
Ükski ELi poliitika osa ei ole kunagi sisaldanud kvoote või riigi kohustust sisserändajaid vastu võtta.
I EU s politik har det aldrig funnits kvoter eller tvång för medlemsstaterna att ta emot invandrare.
Kuidas saame olla kindlad, et meie enda riigi poliitika ei sekku toimetajate kontrolli ja sisusse?
Hur kan vi vara säkra på att politiken i våra egna länder inte påverkar den redaktionella kontrollen och innehållet?
Tõhusa poliitika eesmärk peaks olema riigi tagasitoomine rahvusvahelisse kogukonda, võimaldades riigil areneda poliitiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult.
För att vara effektiv bör politiken inriktas på att åter göra landet till en del av världssamfundet och möjliggöra en politisk, social och ekonomisk utveckling.
Seepärast järgivad need muudatuste sisseviimise eesmärki ning need võib lõpetada siis, kui asjaomase riigi poliitika muutub.
De syftar därför till förändringar och kan hävas när det aktuella landets politik ändras.
Seetõttu on kõnealusesse siseküsimusse kaevumine, nagu Itaalia sotsialistid soovivad, minu arvates häbiväärne poliitika selle riigi jaoks.
Jag anser därför att de italienska socialisterna gör sitt land en politisk otjänst när de kräver att vi ska befatta oss med denna fråga, som bara angår italienarna själva.
Praegu on ainuke lahendus selle Iisraeli valitsuse surmava poliitika peatamiseks Palestiina riigi tunnustamine ja eelkõige olemasolu.
Nu finns det bara ett sätt att stoppa den israeliska regeringens dödsbringande politik, och det är att erkänna den palestinska staten och ge den en chans att existera.
Šveitsi kantonid ja nende pikk otsedemokraatia traditsioon on olnud sisserände poliitika ajaloolised vedurid, pannud selle poliitika tööle riigi majanduse hüvanguks ja taganud sisserändajate hea lõimumise Šveitsi ühiskonda.
De schweiziska kantonerna och deras långa tradition av direkt demokrati har historiskt sett drivit fram en invandringspolitik som gynnar den nationella ekonomin och garanterar att invandrarna integreras väl i det schweiziska samhället.
Sooviksin tsiteerida mõnda näidet, mis minu arust demonstreerivad, et Euroopa tasandi poliitika võib tõesti kasulik olla, ja kasulikum, kui võib nii öelda, kui vaid riigi tasandi poliitika.
Låt mig ta upp ett par exempel som jag tror visar att en europeisk politik kan vara verkligt meningsfull och, tror jag, mer meningsfull än en rent nationell politik.
Edaspidi peavad Ukraina poliitikud pöörama teineteisele vähem tähelepanu ning muretsema rohkem riigi poliitika ja majanduse tuleviku pärast.
Ukrainas politiker måste hädanefter bry sig mindre om varandra och mer om landets politiska och ekonomiska framtid.
Tööhõive ja noorte toetamise poliitika ühenduse ja riigi tasandil, eriti haridussektoris, peaks nendest ambitsioonikatest eesmärkidest kinni pidama.
Syftet med gemenskapspolitiken och den nationella politiken för sysselsättning och stöd till ungdomar, framför allt på utbildningsområdet, bör vara att uppfylla dessa ambitiösa mål.
Rõhuasetuseks on sidus Itaalia ühiskonda lõimimise poliitika ja Itaalia riigi toetus, sealhulgas kasutades sellekohaseid Euroopa rahalisi vahendeid.
Det som bör prioriteras är en integrationspolitik som är samstämd med det italienska samhället och som har stöd från italienska staten. Man bör även använda sig av EU s fonder.
Toetan sõltumatu, kestva Palestiina riigi loomist, kuid tuleb koostada piisavalt hea ja korralik majanduse ja poliitika plaan.
Jag stöder skapandet av en självständig och bärkraftig palestinsk stat, men detta kräver en tillräckligt god ekonomi och en ordentlig politisk plan.
Praegusele majanduskriisile reageerimiseks rakendas Euroopa Liit alustuseks kooskõlastatud poliitika, kohese, lühiajalise šokiteraapia, mis hõlmab riigi rahasüste finantssüsteemi.
Till att börja med har EU i syfte att motverka den ekonomiska kris som vi upplever genomfört en samordnad politik, en omedelbar kortsiktig chockbehandling som innebär att man tillför offentliga medel till det finansiella systemet.
Volinik näib tahtlikult loovat mitme riigi jaoks niinimetatud halle alasid Euroopa õigusriigi põhimõtte ja Euroopa poliitika kohaldamises.
Kommissionen verkar avsiktligt skapa gråzoner i tillämpningen av den europeiska rättsordningen och europeisk politik för ett antal länder.
teadmiste ja parima tava vahetus näiteks riigi rahanduse, raha ja vahetuskursipoliitika raamistike, finantssektori poliitika ja majandusstatistika kohta
System för internkontroll och revision i den offentliga sektorn
Poliitika.
Politik.
Poliitika!
Politiker!
Sest coparable suurus selle riigi ja linna, võib tekkida atraktiivsemaks ja ilusamaks Singapur. Kas poliitika v re nullist.
För coparable storleken på detta land och stad, kan utvecklas mer attraktiv och vackrare som Singapore. Kan policy v re scratch.
Briti siseministeeriumi mitteametlik poliitika on viia vägivalla ja konfliktide kartuses erinevad varjupaigataotlejatest rahvus ja usurühmad riigi erinevatesse osadesse.
Det brittiska inrikesministeriet har en inofficiell policy om att förflytta olika etniska och religiösa grupper av asylsökande till olika delar av Förenade kungariket av rädsla för det våld och de konflikter som kan uppstå mellan dem.
Me ütleme ei Euroopa poliitika natsionaliseerimisele ja ei riiklikele referendumitele Euroopa küsimustes, välja arvatud seoses asjaomase riigi ühinemisega.
Vi säger nej till nationalisering av europeisk politik och nej till nationella folkomröstningar om europeiska frågor, utom när det gäller det egna landets anslutning.
Käesolev käsiraamat on mõeldud riigi, piirkonna ja kohaliku poliitika kujundajatele ning otsusetegijatele, liiklusohutusega tegelevatele töötajatele, sidusrühmadele jne st kõigile, kes oma töö tõttu tegelevad liiklusohutusega riigi tasandil.
Handboken är avsedd för nationella, regionala och lokala politiskt ansvariga och beslutsfattare, för yrkesmän inom trafiksäkerhet, intressegrupper, etc., kort sagt för alla som är yrkesmässigt inblandade i trafiksäkerhet på nationell nivå.
Mitmekeelsuse poliitika on ennekõike poliitika kodanike heaks.
Flerspråkighetspolitiken ska först och främst gagna medborgarna.
Poliitika, mida nad maailmale esindavad, on ministrite nõukogu poliitika, mitte iseseisev Euroopa poliitika.
Den politik som de ska företräda i omvärlden kommer att anges av ministerrådet, och det blir inte tal om någon självständig europeisk politik.
Sellise poliitika väljatöötamisel tuleks arvesse võtta tagasirändest ja kahesuunalisest liikuvusest (väljasaatva ja vastuvõtva riigi vahel) tulenevat võimalikku kasu arengule.
Vid utarbetandet av sådan politik bör man även beakta de potentiella utvecklingsmässiga vinsterna med återflyttning och rörlighet i båda riktningar mellan ursprungs och mottagarländer.

 

Seotud otsingute: Poliitika - Eli Poliitika - äri Poliitika - Ettevõtte Poliitika - Firma Poliitika - Marketing Poliitika - Poliitika Ja Menetlused - Ohutuse Poliitika - Valitsuse Poliitika - Riikliku Poliitika -