Tõlge "kasutanud võimalust" et Sloveeni keel:


  Sõnastik Eesti-Sloveen

Kasutanud - tõlge : Võimalust - tõlge : Kasutanud - tõlge : Kasutanud - tõlge : Kasutanud - tõlge : Kasutanud - tõlge : Kasutanud võimalust - tõlge : Kasutanud - tõlge : Kasutanud võimalust - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Kreeka on seda võimalust kasutanud.
Grčija je izkoristila to diskrecijsko pravico.
Iirimaa nimetatud võimalust siiski ei kasutanud.
Irska pa te možnosti ni uporabila.
Seda võimalust te siiski ei kasutanud.
A te priložnosti niste izkoristili.
Siiani on liikmesriigid seda võimalust vähe kasutanud.
Do zdaj so države članice malo izkoristile to možnost.
Komisjon 2005. aastal seda võimalust ei kasutanud.
Komisija v letu 2005 te možnosti ni uporabila.
Praktikas on komisjon kasutanud seda võimalust kaks korda.
Komisija je v praksi to možnost že dvakrat izkoristila.
Auditi toimumise ajaks ei olnud ükski tootjalisakvootide ostmise võimalust kasutanud.
Do časa revizije ni noben proizvajalecizkoristil možnosti za nakup nadomestne kvote.
Mõni parlamendiliige on sõna saades kasutanud võimalust rünnata Hispaania valitsust.
Nekateri člani so v svojih nastopih izkoristili priložnost za napad španske vlade.
Just sadama operaator Holland on seda võimalust kasutanud ka varem suurenenud.
Samo vrata operater na Nizozemskem, je uporabilo to možnost v preteklosti povečal.
Mitu ettevõtjat on kasutanud seda võimalust ja kui mitme seadeldise puhul?
Koliko upravljavcev je uporabilo to možnost in za koliko obratov?
Euroopa Liit on seda võimalust kasutanud muude jooksvalttarbitavate tööstustoodete puhul, varustades need Euroopaökomärgistusega.
Usklajen pristop v celotni Skupnosti Potrošniki morajo imeti zagotovilo, da vsi znaki za okolje sledijo istim usmeritvam in temeljnim načelom.
Komisjon ei ole siiani seda võimalust kasutanud, kuid Belgia, Prantsusmaa ja Saksamaa konkurentsiasutused on.
Komisija do sedaj te možnosti še ni izkoristila, medtem ko so jo belgijski, francoski in nemški organi za konkurenco že uporabili.
Erasmuse programmis osalenud 1,7 miljonit üliõpilast on kasutanud suurepärast võimalust õppida mõnes teises liikmesriigis.
Edinstveno izkušnjo učenja v drugi državi članici je doživelo 1,7 milijona študentov, ki so se udeležili izmenjave v okviru programa Erasmus.
On äärmiselt kahetsusväärne, et nõukogu pole kasutanud ära võimalust, mis tal täna kohalviibimiseks anti.
Zelo obžalovanja vredno je, da Svet ni izkoristil priložnosti, ki smo mu jo ponudili s povabilom na to razpravo.
Oleme alati kasutanud võimalust väljendada selle teemaga seotud muret Ameerika Ühendriikidele Euroopa Liidu seisukohast.
Vedno smo izkoristili priložnost, da smo Združenim državam Amerike izrazili svojo zaskrbljenost glede teh zadev s stališča Evropske unije.
Minu arvates on see hämmastav, et tegelikkuses on seda võimalust kasutanud vaid kolm riiki.
Presenetljivo je, da so se dejansko prijavile samo tri države.
Ta on kasutanud riigisiseses poleemikas osalemise võimalust selleks, et väljendada Euroopa Liidu direktiividele vastukäivaid arvamusi.
To priložnost je izkoristil za vključitev v nacionalno razpravo, pri čemer je izrazil mnenja, ki so v nasprotju z evropsko direktivo.
Euroopa diplomaatide antud teabe kohaselt ei kasutanud volinik Michel võimalust rääkida inimõigustest ega kõnealusest aastapäevast.
Po informacijah evropskih diplomatov komisar Michel ni izkoristil te priložnosti, da bi na obletnici spregovoril o človekovih pravicah.
Võimalust mõnes praegu programmis osalevast 31 riigist uusi kogemusi saada on kasutanud ka 140 000 õppejõudu.
Priložnost, da pridobijo izkušnje v eni izmed preostalih 31 držav, ki trenutno sodelujejo v programu, je izkoristilo tudi več kot 140000 predavateljev.
Mõõdukate delegatsioon taunib asjaolu, et ei komisjon ega Euroopa Parlament ei ole kasutanud võimalust selle tegemiseks.
Naša delegacija obžaluje dejstvo, da Komisija in Evropski parlament te priložnosti nista izkoristila.
Seetõttu on äärmiselt kahetsusväärne, et Euroopa Parlament ei kasutanud võimalust toetada rahvusvahelisi üleskutseid täiendavate sanktsioonide kehtestamiseks.
Zato je nadvse obžalovanja vredno, da Evropski parlament ni izkoristil priložnosti, da bi podprl mednarodne pozive za dodatne sankcije.
Seetõttu pööras komisjon vähe tähelepanu sotsiaalkaitse võrgustiku üldisele elluviimisele ega kasutanud võimalust laiemaks aruteluks sotsiaalteenuste kvaliteedi üle.
Zaradi tega je namenila malo pozornosti celotnemu izvajanju mreže socialne varnosti in ni izkoristila priložnosti za širšo razpravo o kakovosti socialnih storitev.
Siiski on mõned teie kõige vasakpoolsemad kolleegid kasutanud seda võimalust taas kord Iisraeli inimeste muserdamiseks ja alandamiseks.
Vendar so nekateri vaši levičarski kolegi še enkrat izkoristili to priložnost za poskus poteptanja in ponižanja prebivalcev Izraela.
See on üks variant ja ma tean, et vähemalt üks suur liikmesriik on kasutanud võimalust seda võimalust kasutada ning mägiste piirkondade jaoks on palju eri võimalusi.
To je možno in vem, da je najmanj ena velika država članica izkoristila in uporabila to priložnost in da je veliko različnih možnosti za gorska območja.
On kahetsusväärne, et arbitraaž ei kasutanud võimalust pakkuda rohkem selgust küsimuses, kuidas võiks see kauakestev vaidlus lahenduse leida.
Obžalovanja vredno je, da razsodniki te priložnosti niso izkoristili za pojasnitev, kako rešiti ta dolgoletni problem.
Ühendkuningriigi valitsus ei kasutanud ära võimalust liituda süsteemiga SIS I põhjustel, mis sellele endale kõige paremini teada olid.
Vlada Združenega kraljestva le iz njej poznanih razlogov ni izkoristila priložnosti in se ni vključila v SIS I.
Seoses läbivaatamisprotsessiga on mõned liikmesriigid kasutanud võimalust läbivaatamise käigus õigusakte ja menetlusi lihtsustada ning teinud märkimisväärsel hulgal muudatusi.
Pri postopku pregleda so nekatere države članice izkoristile priložnost, ki jim jo ponuja pregled, in so poenostavile zakonodajo in postopke ter uvedle veliko število sprememb.
Mõned muudatused on üksnes tehnilist laadi ja teised puudutavad uuendusi, mille rakendamiseks Euroopa Parlament on praegust võimalust kasutanud.
Nekatere spremembe so povsem tehnične narave, druge se nanašajo na dopolnitve, za uvedbo katerih Parlament zdaj izkorišča priložnost.
(NL) Viimase kuue kuu jooksul olen kasutanud iga võimalust reisida Balkani riikidesse ja Türgisse ning rääkida sealsete inimestega.
(NL) V zadnjih šestih mesecih sem izkoristila vsako priložnost za obisk Balkana in Turčije in pogovor s tamkajšnjimi ljudmi.
Teiseks ei ole Rootsi valitsus, erinevalt Prantsusmaast ja Saksamaast, kasutanud võimalust pikendada suuniste rakendamise tähtaega teatavate meetmete puhul.
Drugič, v nasprotju s Francijo in Nemčijo, švedska vlada ni imela možnosti podaljšati roka za izvajanje smernic v primeru nekaterih ukrepov 17 .
Ometi usun, et me ei ole ära kasutanud tekkinud võimalust ega teinud määrusele muudatusettepanekuid kooskõlas uues määruses võetud suunaga.
Vendar menim, da nismo izkoristili priložnosti, ki se nam je ponudila, in uredbe nismo spremenili v skladu z usmeritvijo, predlagano v novi uredbi.
Minu arvates on häbiväärne, et me ei kasutanud seda võimalust ära ei paindlikkuse enda ega ITERi projekti rahastamise juures.
Obžalovanja vredno se mi zdi, da priložnosti nismo izkoristili, bodisi v zvezi s samo prilagodljivostjo ali v zvezi s financiranjem projekta ITER.
Enne 1. jaanuari 2017 teatavad liikmesriigid Monacole ja Monaco Euroopa Komisjonile, kas nad on käesolevas punktis sätestatud võimalust kasutanud.
skupni znesek, ki se izplača kateremu koli zaposlenemu imetniku potrdila ali upravičencu, ne presega 1000000 USD ali enakovrednega zneska, izraženega v domači valuti posamezne države članice ali Monaka.
Pidepunktina turu moonutuste küsimuses on komisjon oma menetluse algatamise otsuses kasutanud äritegevuse laiendamise võimalust panganduse järelevalveõigusega kehtestatud likviidsusnõuete alusel.
Kot oporno točko za izkrivljanje tržnih razmer je Komisija v svojem Sklepu o uvedbi postopka navedla možnost za širitev poslovanja na osnovi koeficienta solventnosti na osnovi zahtev bančnega nadzora.
Komisjon ei ole veel kasutanud võimalust võtta üle konkurentsiasutuse pädevus konkreetse juhtumi puhul, algatades artikli 11 lõike 6 alusel menetluse.
Komisija do zdaj še ni uporabila možnosti, da bi nacionalne organe za konkurenco razrešila pristojnosti v določenem primeru z začetkom postopka po členu 11(6).
EL on kasutanud iga võimalust, et nõuda, et Iraani valitsus täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi, mis ta endale on vabatahtlikult võtnud.
Evropska unija ni izpustila nobene priložnosti za to, da je od iranske vlade zahtevala spoštovanje mednarodnih obveznosti, za katere so se svobodno in prostovoljno zavezali.
Kui ajutine töötaja on kasutanud artiklis 90 ettenähtud võimalust, vähendatakse ajutise töötaja lahkumistoetust proportsionaalselt ajavahemikuga, mille jooksul need maksed tehti.
Če začasni uslužbenec uporabi možnost, predvideno v členu 90, se odpravnina začasnega uslužbenca za obdobje, v katerem se bili zneski odtegnjeni, sorazmerno znižajo.
Kui lepinguline töötaja on kasutanud artiklis 131 ettenähtud võimalust, vähendatakse lepingulise töötaja lahkumistoetust proportsionaalselt ajavahemikuga, mille jooksul need maksed tehti.
Če pogodbeni uslužbenec uporabi možnost, predvideno v členu 131, se odpravnina pogodbenega uslužbenca za obdobje, v katerem se bili zneski odtegnjeni, sorazmerno zniža.
Kuid selleks, et kokkuleppe jõustumist mitte liialt venitada, on riikidel õigus seda kohaldada ajutiselt. Seda võimalust on kasutanud ka Euroopa Liit.
Da tega procesa ne bi zadrževali, se lahko vsaka država kljub temu odloči za njegovo začasno uporabo, kot to velja v Evropski uniji.
Kodanikud on kasutanud iga võimalust, sealhulgas Iirimaa rahvahääletust, et protestida suure sotsiaalse puudujäägi vastu, mida on näha nõukogu ja komisjoni poliitikas.
Državljani so izkoristili vsako priložnost, vključno z nedavnim referendumom na Irskem, da bi ugovarjali zaradi velikega socialnega primanjkljaja v politikah Sveta in Komisije.
Oled kasutanud ka?
ali ga kdaj uporabiš?
Või ei kasutanud?
Ali pa ne?
Nagu teilgi on ka meil kahju, et režiim ei kasutanud 28. septembri valimisi kui võimalust anda märku oma edusammudest demokraatlike standardite suunas.
Tako kot vam je tudi nam žal, da režim volitev, ki so bile 28. septembra, ni izkoristil kot priložnosti, da bi pokazal napredek proti demokratičnim standardom.
Enne 27. mai 2015. aasta muutmisprotokolli jõustumist teatavad liikmesriigid Šveitsile või Šveits Euroopa Komisjonile, kas nad on käesolevas punktis ettenähtud võimalust kasutanud.
Izraz Dokazne listine vključuje kar koli od naslednjega
Enne 27. mai 2015. aasta muutmisprotokolli jõustumist teatavad liikmesriigid Šveitsile või Šveits Euroopa Komisjonile, kas nad on käesolevas punktis ettenähtud võimalust kasutanud.
potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pooblaščeni javni organ (na primer vlada ali njena agencija ali občina) jurisdikcije (države članice, Švice ali druge jurisdikcije), za katero prejemnik plačila zatrjuje, da je njen rezident

 

Seotud otsingute: Kasutanud - Kasutada Võimalust - Kasutama Võimalust - Võimalust Paigaldus -