Tõlge "võlakirjad makstakse" et Sloveeni keel:


Kas sa mõtlesid : võla kirjad makstakse ?

  Sõnastik Eesti-Sloveen

Makstakse - tõlge : Makstakse - tõlge : Makstakse - tõlge : Võlakirjad makstakse - tõlge : Makstakse - tõlge : Makstakse - tõlge : Makstakse - tõlge : Makstakse - tõlge : Makstakse - tõlge : Makstakse - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Võlakirjad
in ga uporabljali več stoletij .
Võlakirjad.
Obveznice.
Emiteeritud võlakirjad
Izdani dolžniški vrednostni papirji
Väljalastud võlakirjad
Izdani dolžniški vrednostni papirji
Emiteeritud võlakirjad
5.2 Druge obveznosti
Võlakirjad 2.2.2.2 .
Obveznice zadolžnice in 2.2.2.2 .
Võlakirjad 5.4.2.3 .
Obveznice in zadolžnice 5.4.2.3 .
Võlakirjad 2.2.1.1 .
Obveznice in zadolžnice 2.2.1.1 .
Võlakirjad 2.2.2.2 .
Obveznice in zadolžnice 2.2.2.2 .
Emiteeritud võlakirjad
Izdani dolžniški certifikati
Emiteeritud võlakirjad 12 .
Izdani dolžniški vrednostni papirji 12 .
Võlaväärtpaberid Võlakirjad Rahaturuinstrumendid
Dolžniški vrednostni papirji Obveznice in zadolžnice Instrumenti denarnega trga
EKP emiteeritud võlakirjad
Izdani dolžniški certifikati ECB
b ) emiteeritud võlakirjad .
( b ) izdanih dolžniških vrednostnih papirjev .
Võlakirjad , mis 2.2.1.1 .
Obveznice in zadolžnice 2.2.1.1 .
Võlaväärtpaberid Võlakirjad Euro
Dolžniški vrednostni papirji Obveznice in zadolžnice Euro
(protsendipunktides) võlakirjad laenud
(v ) dolžniški vrednostni papirjiposojila MFI razmerje med zadolženostjo in dohodki (lestvica na levi strani)razmerje dolg BDP (lestvica na desni strani)
Linna võlakirjad, Ted.
Občinske obveznice...
Anname neile võlakirjad.
Lahko jim daste zadolžnice. Dve proti ena.
Keskvalitsuse emiteeritud võlakirjad
Dolg, ki ga izdaja centralna država
Kahes vääringus võlakirjad , mille puhul võlakiri lunastatakse või kupong makstakse välja muus kui võlakirja nimiväärtuse vääringus , liigitatakse võlakirja nimivääringu järgi .
Obveznice v dveh valutah , pri katerih je obveznica poplačana ali kupon izplačan v valuti , ki ni ista kot valuta denominacije , so razvrščene glede na valuto denominacije .
( 5 ) Avatud investeerimisfondidele mitte vastavad kaetud võlakirjad , sealhulgas kattega struktureeritud võlakirjad ja mitme emitendi väljalastud kaetud võlakirjad kuuluvad III likviidsusklassi .
( 5 ) Krite obveznice , ki niso skladne z direktivo UCITS , vključno s strukturiranimi kritimi obveznicami in kritimi obveznicami več izdajateljev , so vključene v likvidnostno kategotijo III .
1 ) Kümneaastased võlakirjad või võlakirjad , mille tähtaeg on kümnele aastale kõige lähemal .
ECB Letno poročilo 2004 29
Võlaväärtpaberid Võlakirjad Rahaturuinstrumendid Euro
Dolžniški vrednostni papirji Obveznice in zadolžnice Instrumenti denarnega trga Evro
tasanduseks ostetud EKP võlakirjad
dolžniški certifikati ECB , kupljeni za namene finega uravnavanja
tasanduseks ostetud EKP võlakirjad
dolžniški certifi kati ECB , kupljeni za namene finega uravnavanja
( v ) ( g ) paberil võlakirjad
( v ) ( g ) papirne zadolžnice
Sotsiaalkindlustusfondide emiteeritud võlakirjad 3B .
Dolg , ki ga izdajajo skladi socialne varnosti 3B .
EKP emiteeritud võlakirjad Nimiväärtus
Izdani dolžniški certifikati ECB
Eurodes vääringustatud valitsussektori võlakirjad
Javni dolg , denominiran v eurih
EKP emiteeritud võlakirjad 5 .
Izdani dolžniški certifikati ECB 5 .
Rahvusvahelised võlakirjad valuutade järgi
Mednarodne obveznice po valuti izdaje
EIP võlakirjad Euroopa ostmine
USD, pa tudi v GBP in JPY.
Mis võlakirjad need on?
Obveznice. Kakšne obveznice, papa?
On ainult trükitud võlakirjad.
Le certifikat je, ki sem ga natisnil.
Need on kellegi võlakirjad.
Obveznice.
rahaturuinstrumentidega (tšekid, võlakirjad, hoiusesertifikaadid)
pozavarovanja in retrocesije
Keskpanga poolt hoitavad võlakirjad
Dolg centralne banke
Mitteresidentide poolt hoitavad võlakirjad
Dolg nerezidentov
Valitsuse allsektorite emiteeritud võlakirjad
Dolg, ki so ga izdali podsektorji države
Liikmesriigi residentide poolt hoitavad võlakirjad 3A.7 võrduvad keskpanga poolt hoitavad võlakirjad 3A.8 , muude rahaloomeasutuste poolt hoitavad võlakirjad 3A.9 , muude finantsasutuste poolt hoitavad võlakirjad 3A.10 ja muude liikmesriigi residentide poolt hoitavad võlakirjad 3A.11 .
Dolg rezidentov države članice 3A.7 je enako dolg centralne banke 3A.8 , dolg drugih denarnih finančnih institucij 3A.9 , dolg drugih finančnih institucij 3A.10 in dolg drugih rezidentov države članice 3A.11 .
Võlakirjad , mis emiteeritakse samaaegselt oma riigi turul ja euroturul , kinnise emissiooniga emiteeritud võlakirjad .
Obveznice , ki so hkrati izdane na domačem in na eurotržišču , zasebno izdane obveznice .
ABS 1)muud pankade poolt väljastatud katteta võlakirjad pankade poolt väljastatud katteta võlakirjad
Graf36 Uporaba ustreznega tržnega finančnega premoženja ustreznega finančnega premoženja prekonacionalnih meja glej oddelek 2 tega poglavja.
Taani riigivõlakirjad ja hüpoteekvõlakirjad ning Danmarks Skibskreditfondi ja KommuneKrediti emiteeritud võlakirjad ( 1 ) Rootsi riigivõlakirjad ja hüpoteek krediidiasutuste võlakirjad Ühendkuningriigi riigivõlakirjad Ühendkuningriigi riigikassa võlakirjad
danske vladne in hipotekarne obveznice ter obveznice , ki stajih izdala Danmarks Skibskreditfond in KommuneKredit ( 1 ) dolžniški instrumenti švedske vlade in obveznice hipotekarnih institucij prvovrstni vrednostni papirji vlade Združenega kraljestva zakladne menice Združenega kraljestva
Taani riigivõlakirjad ja hüpoteekvõlakirjad ning Danmarks Skibskreditfondi ja KommuneKrediti emiteeritud võlakirjad ( 2 ) Rootsi riigivõlakirjad ja hüpoteek krediidiasutuste võlakirjad Ühendkuningriigi riigivõlakirjad Ühendkuningriigi riigikassa võlakirjad
danske vladne in hipotekarne obveznice ter obveznice , ki sta jih izdala Danmarks Skibskreditfond in KommuneKredit ( 2 ) dolžniški instrumenti švedske vlade in obveznice hipotekarnih institucij prvovrstni vrednostni papirji vlade Združenega kraljestva zakladne menice Združenega kraljestva

 

Seotud otsingute: Võlakirjad - Maksu Makstakse -