Tõlge "turvalisuse eelteate" soome keel:


Kas sa mõtlesid : turvalisuse eel teate ?

  Sõnastik Eesti-Soome

Eelteate - tõlge : Turvalisuse - tõlge : Turvalisuse eelteate - tõlge : Turvalisuse - tõlge : Turvalisuse - tõlge : Eelteate - tõlge : Eelteate - tõlge : Eelteate - tõlge : Turvalisuse - tõlge : Turvalisuse - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

TUUMAMATERJALI VÄLJAVEO VEO EELTEATE VORM
ENNAKKOILMOITUS YDINMATERIAALIN VIENNISTÄ LÄHETYKSISTÄ
Eelteate ärasaatmise päev ja koht
Ilmoituksen lähettämispäivä ja paikka
TUUMAMATERJALI SISSEVEO VASTUVÕTMISE EELTEATE VORM
ENNAKKOILMOITUS YDINMATERIAALIN TUONNISTA VASTAANOTOSTA
FR kõikide laevade prahtimine eelteate alusel.
Muiden koneiden ja laitteiden leasing tai vuokrauspalvelut
Eelteate (artiklid 20 ja 21) viitekood.
Ennakkoilmoituksen viitekoodi (20 ja 21 artikla).
JÄÄTMETE EDASISE TÖÖTLEMISE EELTEATE VORM (1)
ENNAKKOILMOITUS JÄTTEEN LISÄKÄSITTELYSTÄ (1)
eelteate sidumine vastava varude muutuse deklaratsiooniga,
ennakkoilmoituksen liittäminen vastaavaan ilmoitukseen varastomuutosraportissa
VI LISA TUUMAMATERJALI VÄLJAVEO VEO EELTEATE VORM
LIITE VI ENNAKKOILMOITUS YDINMATERIAALIN VIENNISTÄ LÄHETYKSISTÄ
VII LISA TUUMAMATERJALI SISSEVEO VASTUVÕTMISE EELTEATE VORM
LIITE VII ENNAKKOILMOITUS YDINMATERIAALIN TUONNISTA VASTAANOTOSTA
XII LISA JÄÄTMETE EDASISE TÖÖTLEMISE EELTEATE VORM
LIITE XII ENNAKKOILMOITUS JÄTTEEN LISÄKÄSITTELYSTÄ
Kas lossimise eelteate tingimused olid täidetud JAH EI
Purkamisen ennakkoilmoitusta koskevia edellytyksiä noudatettiin KYLLÄ EI
Need laevad peavad kindlaksmääratud püügivahendite kasutamise korral esitama eelteate.
Kyseisten alusten on annettava ennakkoilmoitus siitä, milloin säänneltyä pyydystä on määrä käyttää.
hankedokumendid tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks alates hanke eelteate avaldamise kuupäevast, ja
standardilla tarkoitetaan tunnustetun elimen hyväksymää asiakirjaa, joka sisältää yleistä ja toistuvaa käyttöä varten sääntöjä, ohjeita tai ominaisuuksien kuvauksia, jotka koskevat tavaroita tai palveluita tai niihin liittyviä prosesseja ja tuotantomenetelmiä ja joiden noudattaminen ei ole pakollista.
Teave, mis peab sisalduma eelteate avaliku sektori hankijaprofiilis avaldamise teates
Tiedot, jotka on sisällytettävä ilmoituksiin ennakkoilmoituksen julkaisemisesta hankkijaprofiilissa
Esmatöötlejad saadavad eelteate nõutavate kontrollide tegemiseks oma riigi pädevatele asutustele.
Ensimmäisen jalostajan on tehtävä ennakkoilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselleen, jotta tarvittavat tarkastukset voidaan suorittaa.
Eelteate tunnuskood, mida kasutatakse varude muudatuse aruandes (kuni 8 tähemärki).
Ennakkoilmoitusten viitekoodi, jota käytetään varastomuutosraportissa (enintään 8 merkkiä).
Madalmaades vastupidiselt koostatakse valim pisteliselt ja elektrooniliselt kohe pärast eelteate saamist.
Sitä vastoin Alankomaissa otanta suoritetaan satunnaisesti ja sähköisesti ennakkoilmoituksen kirjaamisen yhteydessä.
Selline teade peaks sisaldama riigihanke sisu ja eeldatavat hanke eelteate avaldamise kuupäeva.
aikataulu tavaroiden tai palvelujen toimittamiselle tai sopimuksen kesto
konkursi korraldus vastas käesoleva peatüki põhimõtetele, eelkõige seoses hanke eelteate avaldamisega, ning
Avunannosta aiheutuneet kustannukset
Kokkuostjad või esmatöötlejad saadavad eelteate nõutavate kontrollide teostamiseks oma riigi pädevatele asutustele.
Keräilijän tai ensimmäisen jalostajan on tehtävä ennakkoilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselleen, jotta tarvittavat tarkastukset voidaan suorittaa.
turvalisuse kontroll tehakse kindlaks süsteemi turvalisuse nõrgad küljed.
Tietoturvatestit järjestelmän heikkoudet turvallisuuden kannalta selvitetään.
Turvalisuse huvides.
Olisit paremmassa turvassa.
Turvalisuse mõttes.
Turvatoimi.
Turvalisuse üldsätted
Yleiset turvallisuutta koskevat määräykset
turvalisuse katsetamine.
NTP protokollat (Network Time Protocol).
turvalisuse tõstmine
turvallisuuden lisääminen,
Turvalisuse tasemed
Turvatasot
kogu kättesaadav teave, mida nõutakse artikli 124 lõike 2 kohaselt hanke eelteate puhul
Vahvistaessaan hankittavien tavaroiden toimittamiselle tai palvelujen tarjoamiselle mahdollisesti asetettuja määräaikoja hankintayksikön on otettava huomioon muun muassa hankinnan monitahoisuus, odotettavissa olevan alihankinnan osuus sekä todellinen aika, jonka tuotanto, varastosta otto ja tavaroiden kuljetus lähtöpaikasta taikka palvelun toimittaminen vaatii.
A osa TEAVE, MIS PEAB SISALDUMA EELTEATE AVALIKU SEKTORI HANKIJA PROFIILIS AVALDAMISE TEATES
G osa HANKINTASOPIMUKSEEN SEN TOTEUTUKSEN AIKANA TEHTÄVIÄ MUUTOKSIA KOSKEVIIN ILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT (72 artiklan 1 kohta)
Paroolide turvalisuse tagamine Privaatsuse ja turvalisuse haldamine Kõigile Ohutuskeskus Google
Suojaa salasanasi Hallitse yksityisyyttä ja tietoturvaa Kaikille Turvallisuuskeskus Google
Eelteate parandus avaldati 7. augusti 2002. aasta Euroopa Ühenduste Teataja lisas (EÜT S 152).
Ennakkotietoilmoitusta koskeva oikaisu julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisen lehden täydennysosassa 7.8.2002 (EYVL S 152).
Turvalisuse reeglid 1 .
10 artikla Turvallisuusmääräykset 1 .
Turvalisuse halduri kasutamine
Käytä turvallisuushallintaa
OpenPGP turvalisuse kontroll
OpenPGP Turvallisuustarkistus
Erihoiatus turvalisuse tagamiseks
Turvallisuutta koskevat erityisvaroitukset
Elanike turvalisuse suurendamine
Kansalaisten turvallisuuden parantaminen
Eurooplaste turvalisuse tagamine
Eurooppalaisten suojeleminen
Infovõrkude turvalisuse küsimus
Tietoverkkojen turvallisuus
Lõpetuseks turvalisuse küsimus.
Viimeisenä on kysymys turvallisuudesta.
Mitte turvalisuse mõttes.
En turvallisuuden.
See tekitab turvalisuse.
Sen avulla kestää elää.
Garanteerib sinu turvalisuse.
Näin turvallisuutesi on taattu.
Üksinda, turvalisuse huvides.
Turvallisuuteni vuoksi.
Kodeerida Turvalisuse prioriteet
TURVAPRlORlTEETTl
Sadama turvalisuse hindamine
Sataman turvallisuusarviointi

 

Seotud otsingute: Võrgu Turvalisuse - Turvalisuse Taset - Turvalisuse Tunnistus - Turvalisuse Haavatavust - Turvalisuse Ekspert - Turvalisuse Aspekt - Turvalisuse Konverentsi -