Tõlge "vabatahtliku kohustuse" Taani keel:


Kas sa mõtlesid : vaba tahtliku kohustuse ?

  Sõnastik Eesti-Taani

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Autotööstus võttis 1998. aastal vabatahtliku kohustuse vähendada uute sõidukite süsinikdioksiidiheite taset.
I 1998 indgik bilindustrien en frivillig forpligtelse til at reducere CO2 emissioner fra nye biler.
Praegu on autotööstus 1998. aastal sõlmitud vabatahtliku kokkuleppega võtnud endale kohustuse vähendada süsinikdioksiidi heidet 2008. aastaks 140 grammini kilomeetri kohta.
I øjeblikket har bilindustrien påtaget sig at nedbringe CO2 emissionerne til 140 g km i 2008 som en del af en frivillig aftale underskrevet i 1998.
Ma vajan vabatahtliku.
En frivillig...
vabatahtliku kindlustuse alusel
Frivilligt forsikret
Samuti saate uurida Euroopa vabatahtliku teenistuse veebisaiti ja Euroopa vabatahtliku teenistuse suuniseid .
Du kan også gå ind på webstedet for Den Europæiske Volontørtjeneste og læse guide to the European Voluntary Service .
Vabatahtliku märgistamise spetsifikaadis esitatakse
I de frivillige mærkningsspecifikationer anføres det
Vabatahtliku meie _ Healthworks Newcastle
Frivilligt med os _ Healthworks Newcastle
2 vabatahtliku kindlustuse sissemaksed
2 Bidrag fra en frivilligt forsikret
Kõik linnapeade paktile allakirjutanud võtavad endale vabatahtliku kohustuse teha enamat kui seda näevad ette ELi eesmärgid CO2 heitkoguste vähendamiseks ja vastupanuvõime suurendamiseks kliimamuutuste suhtes.
Alle underskrivere af borgmesterpagten indgår en frivillig forpligtelse til at gå videre end EU målene med hensyn til reduktion af CO2 emissioner og forbedring af modstandskraften mod klimaforandringer.
Ukraina kaalub vabatahtliku toetuse eraldamist.
Ukraine kan tilbyde at yde frivillige bidrag.
Millised on teie põhjused vabatahtliku?
Hvad er dine grunde til frivilligt arbejde?
vastavalt vabatahtliku lõpetamise õpilase lepingu.
i overensstemmelse med frivilligt ophør af elevens kontrakt.
2011 Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta
2011 Det europæiske år for frivilligt arbejde
Europa Euroopa Vabatahtliku tegevuse võimalused
Europa Europa Muligheder for frivilligt arbejde
Teave vabatahtliku tegevuse võimaluste kohta
Information om frivilligt arbejde
Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta (2011) (
Det europæiske år for frivilligt arbejde (2011) (
Järgmise vabatahtliku peal näitame kägistusvõtet.
Nu vil vi vise næste greb.
Personali vabatahtliku töölt lahkumise stimuleerimine
incitamenter til frivillig personaleafgang
Täpsustada, kas tegemist on kohustusliku kindlustuse, vabatahtliku kindlustuse, kohustusliku kindlustuse vabatahtliku jätkamise või kindlustamata perioodiga.
Det angives, hvorvidt det drejer sig om en tvungen forsikring, frivillig forsikring, frivillig fortsat forsikring eller en periode uden forsikring.
Samuti võite tutvuda Euroopa vabatahtliku teenistuse Deutsch English français veebisaidiga ja Euroopa vabatahtliku teenistuse suunistega English.
Du kan også gå ind på webstedet for Den Europæiske Volontørtjeneste Deutsch English français og læse guide to the European Voluntary Service English.
Artikkel 12 Vabatahtliku koguselise piiramise aeg
Klausul 12 Tidsrum for den frivillige begraensning
Šveitsi Konföderatsioon kaalub vabatahtliku toetuse eraldamist.
Det Schweiziske Forbund kan tilbyde at yde frivillige bidrag.
Norra Kuningriik kaalub vabatahtliku toetuse eraldamist.
Kongeriget Norge kan tilbyde at yde frivillige bidrag.
Türgi Vabariik kaalub vabatahtliku toetuse eraldamist.
Republikken Tyrkiet kan tilbyde at yde frivillige bidrag.
vabatahtliku kindlaksmääramise veerus loetletud parameetrite, ja
parametre i rubrikken frivillig bestemmelse ,
Idealist.org vabatahtliku töö võimalused üle maailma
Idealist.org frivilligt arbejde i hele verden
Vabatahtliku tegevuse jaoks rinnale elu algus!
Frivilligt arbejde for Breast start på livet!
Vabatahtliku tegevuse jaoks rinnale elu algus!
Frivilligt arbejde for Breast start på livet!
Vabatahtliku tegevuse jaoks rinnale elu algus!
Frivilligt arbejde for Breast start på livet!
Vabatahtliku tegevuse raames saadud töökogemuse tunnustamine.
Godkendelse af erhvervserfaring fra frivillig beskæftigelse.
Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse põhikiri ja töökord
Statutten og de nærmere bestemmelser om funktionsmåden for det frivillige europæiske korps for humanitær bistand
Vabatahtliku töö lisaväärtust ei tohiks alahinnata.
Den merværdi, som det frivillige arbejde skaber, må ikke undervurderes.
Probleeme tekitab Euroopa vabatahtliku teenistuse eelarve.
Men problemet er Volontørtjenestens budget.
Vabatahtliku tegevuse ühiskondlik panus on hindamatu.
Det er et uvurderligt bidrag, frivilligt arbejde yder til samfundet.
Ma hoiataksin ka vabatahtliku lähenemisviisi eest.
Jeg vil også advare mod at vælge den frivillige tilgang.
Teema Roheline raamat vabatahtliku töö kohta
Om Grønbog om frivilligt arbejde
Kas ma saaksin palun ühe vabatahtliku?
Må jeg få en frivillig herop?
Artikkel 3a Vabatahtliku eelneva avalikustamisteate sisu
Artikel 3 Interventionsmekanisme
Abikõlblikud siseriiklikud meetmed seoses vabatahtliku tagasipöördumisega
Støtteberettigede nationale foranstaltninger vedrørende frivillig tilbagevenden
arutada vabatahtliku ELi standardpangakonto loomise põhjendatust
Overveje fordelene ved at indføre en valgfri standardbankkonto på EU plan
Vabatahtliku kindlustuse periood märkida järgmisse veergu.
Angiv frivillige forsikringsperioder i næste kolonne.
Kohustuse rikkumine
Tilsidesaettelse af en forpligtelse
Kohustuse rikkumine
Tilsidesættelse af en forpligtelse
Kohustuse heakskiitmine
Garantitoldstedet kan til enhver tid tilbagekalde godkendelsen af kautionisten eller godkendelsen af en kautionists tilsagn.
Kohustuse heakskiitmine
Godtagelse af et tilsagn

 

Seotud otsingute: Vabatahtliku Kindlustuse - Lepingulise Kohustuse - Kohustuse Rikkumine - Kohustuse Täitmata -