Tõlge "õiguse haldamine" Tai keeles:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Haldamine
การจ ดการ
Paroolide haldamine
จ ดการรห สผ าน
Akende haldamine
การจ ดการหน าต าง
Süsteemi haldamine
ผ ด แลระบบ
Seansside haldamine
จ ดการวาระการใช งาน
Profiilide haldamine...
จ ดการโพรไฟล ...
Profiilide haldamine
จ ดการโพรไฟล
Gruppide haldamine
จ ดการกล มต าง ๆ
Privaatvõtme haldamine
การจ ดการก ญแจส วนต ว
Seansside haldamine
จ ดการกล มงาน
Eellasakende haldamine nurjus...
ไม สามารถจ ดการก บหน าต างแม ได ...
Kutsete loomine haldamine...
สร างและจ ดการการเช อเช ญ...
Sieve skriptide haldamine...
จ ดการสคร ปต การกรอง...
Kasutaja skriptide haldamine
จ ดการสคร ปต ของผ ใช
E raamatute kogu haldamine
การจ ดการ E book ท รวบรวมไว
Süsteemsete fontide haldamine. Description
Description
Bluetoothi haldamine BlueZi pinugaName
จ ดการระบบบล ท ธโดยใช ช นข อม ลของ BlueZName
Kutsete haldamine Töölaua jagamine
การร วมใช งานพ นท ทำงาน จ ดการการเช อเช ญ
Vigade haldamine, kasutamise hõlbustamine
การจ ดการเร องการต ดตามบ ก, การปร บปร งความสามารถในการใช งาน
Maa ressursside intelligentne haldamine
การจ ดการทร พยากรโลกอย างชาญฉลาด
Oma meediakogu esitamine ja haldamine
เล นและจ ดการ รวบรวมส อต างๆ ของค ณ
Oma iPodi fotode haldamine, tasuta!
จ ดหม ร ปถ ายใน iPod ของค ณอย างอ สระ
Amaroki MP3tunesi teenuse automaatsünkrooni haldamine.
คอยค มการปร บเท ยบข อม ลอ ตโนม ต ในแอมอะร อกก บบร การ MP3Tunes
Fontide haldamine, paigaldamine ja eelvaatlusName
ต ดต ง, จ ดการและแสดงต วอย างแบบอ กษรName
Võrgu haldamine NetworkManageri deemoni abilName
การจ ดการเคร อข ายโดยใช ด มอนจ ดการเคร อข ายName
Isegi õiguse teinud temaga.
ท จะจ ายสำหร บงานศพของเขา แม กฎหมายท ได ทำก บเขา
Mis annab sulle õiguse?
แกค ดอะไรอย ม นย ต ธรรมก บเธอง นเหรอ?
Sa kaotasid selle õiguse.
เฮ
Mis annab sulle õiguse?
อะไรทำให ค ณม ส ทธ
Võrgu haldamine Wicd deemoni abil. GenericName
การจ ดการเคร อข ายโดยใช ด มอนจ ดการเคร อข ายGenericName
Mis annab teile selleks õiguse?
แกม ส ทธ อะไร ?
Mis andis sulle sellise õiguse?
ย าไม ม ส ทธ ป ดผมนะ
Mis andis sulle niisuguse õiguse?
ค ณม ส ทธ อะไร
Kes andis sulle õiguse otsustada?
ตอนน ใครจะต ดส นใจ
Kapten Macaffe konvois kohtumajast Õiguse Kotta.
จากศาลไปย งห องโถงแห ง ความย ต ธรรม รห ส 1 ในความค บหน า
Kaotame õiguse ise oma saatust määrata.
เราส ญเส ยส ทธ ของต วเอง เพ อไล ตามพรหมล ข ต
Jättes ka mulle õiguse teisiti arvata.
จะลองให ฉ นบรรยายด ใหม ก ได นะ แล วอาจจะได ข อสร ปท แตกต างไป
Võitlete õiguse eest kasvatada rahus vilja.
เม อพวกเจ าแก ต วไป แล วห นกล บมามองในว นน
Ta jagab mu entusiasmi õiguse suhtes.
เธอกระต อร อร นในเร องความย ต ธรรม
Mis annab sulle selle otsustamiseks õiguse...
แล วอะไรทำให ค ณม ส ทธ ต ดส นใจว าได หร อไม ได
Fotode haldamine profina avatud lähtekoodiga tarkvara võimsust kasutadesComment
จ ดการภาพถ ายของค ณด งม ออาช พ ด วยพล งสร างสรรค ของโอเพนซอร สName
Fotode haldamine professionaalina avatud lähtekoodiga tarkvara jõudu kasutades.
จ ดการภาพถ าย ของค ณ ด งม ออาช พ ด วยพล งสร างสรรค ของ โอเพนซอร ส
Fotode haldamine professionaalina avatud lähtekoodiga tarkvara jõudu kasutades.
จ ดการภาพถ ายของค ณด งม ออาช พ ด วยพล งสร างสรรค ของโอเพนซอร ส
Võrgu haldamine NetworkManageri deemoni versiooni 0. 7 abilName
การจ ดการเคร อข ายโดยใช ด มอน NetworkManager ร น 0. 7Name
SSL i seadistamine, sertifikaatide haldamine ja muud krüptoseadistusedComment
ปร บแต ง SSL, จ ดการใบร บรอง, และการต งค าเก ยวก บการเข ารห สอ น ๆComment

 

Seotud otsingute: Haldamine - Varude Haldamine - Kinnisvara Haldamine - Hoone Haldamine - Andmete Haldamine - Metsa Haldamine - Maja Haldamine - Andmebaasi Haldamine - Kinnisvara Ja Rajatiste Haldamine - Varade Haldamine -