Tõlge "et teatud midagi" Tai keeles:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Teatud määral.
น ดหน อย
Teatud määral.
เป นบางเร อง
Teatud määral.
ก ใช
Et teatud tüüpi kartul, teatud tüüpi narkootikum, üks hariliku ja india kanepi ristand võib meie kohta midagi öelda.
ม นฝร งบางชน ด ยาบางชน ด ก ญชาพ นธ ผสมระหว าง ซาต ว า อ นด กา จะม อะไรบอกก บเรา
Kindlasti teatud mälukaotust.
ส ญเส ยท สำค ญของ หน วยความจำอย างแน นอน
Teatud sorti tüdruku.
ผ หญ งประเภทไหนจ ะ
Jah, teatud määral.
ใช ประมาณน น
Teatud nurgaalt vaadates.
ข าว าข าเป นคนแนะนำนะ ว าให เปล ยนแผนน ะ
Teatud mõttes, jah.
ก น าจะใช คร บ
Seda ei peeta vanamoeliseks talle lihtsalt meeldib, et teatud muusika kõlab teatud moodi.
ม นไม ถ อว าเป นของเก ากร หรอกนะ ก แค เธอชอบเส ยงเพลงแบบน เท าน นเอง
Usun, et nad tulevad teatud torustike kaudu.
และผมเช อว าพวกม นจะต ด ผ านท อท จะควบค มพวกม น
Tuleb tunnistada, et selles on teatud võlu.
พ บอกมาเลย ห องหน สวย
Jaapani uskumuste kohaselt on teatud katastroofide taga teatud sorti deemonid.
อย างชาวญ ป นน ะพวกเขาเช อว า ป ศาจม กจะอย เบ องหล งหายนะ
lõikuvad, saame anda teatud
ลากผ าน, เราสามารถหาคำตอบเฉพาะ
Ma joonistan teatud viisil.
ผมจะวาดให ด
Seisad ühes teatud teeristis.
อาจจะเป นทางแยกส กแห งในอด ต
kaotab usu teatud asjadesse.
เร มเส อมศร ทธาในบางส ง
Tahaksin teatud asjast rääkida.
negotiation.
Linnas olid teatud ahvatlused.
ในเม องม นของย วใจเยอะ
Õrnalt, õrnalt, teatud piirkonnad.
เบาๆ เป นบางจ ดพอ
Teatud inimesed... Erilised inimesed...
คนบางคน คนท พ เศษ
Meil on teatud usaldusprobleemid.
เราม ป ญหาในเร องการเช อใจ
Teatud Kuningliku Printsessi fotosid.
ภาพถ ายของเจ าหญ งในราชวงศ
Teatud erandid on vajalikud.
ข อยกเว นบางประการจำเป นต องม
Et üks teatud must võlur on taas tagasi.
พ อมดม ดบางคนได กล บมาย งใหญ อ กคร ง
Meie aju on ehitatud selliselt, et teatud aroomid
สมองของเราถ กสร างเพ อร บกล มหอมเท าน น
Kuna meie aju on teatud mõttes ehitatud maailma tajuma teatud viisil.
เพราะสมองเราถ กสร างให มองโลก ในทางน ง
Sellepärast, et vastus teatud määral on tegelikult päris intuitiivne.
เพราะคำตอบน น, ถ าค ดด , ม นก ตรง ตามส ญชาตญาณด
Õe sõnad tundus, et on viinud isa teatud peegeldused.
คำน องสาวของด เหม อนจะได นำบ ดาของการสะท อนบางอย าง
Pärast teatud ajavahemikku vahetatakse faili
สล บไปย งส ออ น ๆ หล งจากหน วงเวลา
Ta murdus teatud missioonil tükkideks.
ม ภารก จหน งท เขาล มเหลวอย างหน ก
Selles võib olla teatud riske.
อาจจะม ความเส ยง
Siin valitseb mingi teatud paranoia.
ม ความหวาดระแวงบางอย าง ท น
Asjad käivad oma teatud rada.
ท กอย างต องม กฎ
Mulle meeldib teatud asju kuulda.
เลยย งต องการคำตอบท ช ดเจน
Mutatsioon vajab teatud koguses toksiine.
ถ าระด บพ ษม นต องส งกว าน นล ะ ถ งจะเก ดปฎ ก ร ยาเปล ยนแปลงได
Me kõik maksame teatud hinda
พวกเราทรมานเท า ๆ ก น
Sa oled teatud määral targutaja.
ค ณน ะ ออกจะร ท นไปหมด
Teatud asjad käivad kindlat moodi.
ค ณ พวกเราม กฎระเบ ยบต องปฎ บ ต
Teatud asjad on Jumala kätes.
บางส งน น อย ใน พระห ตถ ของพระเจ า
Sa võlgned teatud daamile vabanduse.
ค ณต ดค างคำขอโทษมาดาม ขอโทษสาวย นเน ยนะ?
On olemas teatud Sektor7. protokollid.
เอ อ... ค อ แบบว า เซคเตอร 7 ม กฏ ,OK?
Kristall, mis plahvatab teatud helisagedusele.
ม นเป นผล กท จะถ กจ ดระเบ ด โดยฉนวนเส ยง
Lõhkeseaine paneb plahvatama teatud heli.
ระเบ ดคร สตร ล ถ กจ ดระเบ ดได โดยฉนวนเส ยง
Neiu, asjadel on teatud järjekord.
ค ณผ หญ ง ค ณกำล งส งอาหารพวกน นะ

 

Seotud otsingute: Et Teatud Midagi - Teatud - Teha Teatud - Midagi - Mitte Midagi - Midagi On Puudu. - Ei Midagi Muud Kui - Veel Midagi - Midagi Veel? - On Midagi ühist -