Tõlge "intellektuaal omandi teated" et vene keele:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Teated
Сообщения.
Teated
Информационные сообщения
Teated
Общение
Teated
Сообщения
Teated.
Сообщения?
Mida intellektuaal teeks?
Что было бы разумным сделать?
Ta on siis intellektuaal!
Наверное, интеллектуал.
Eelmine Teated
Предыдущее сообщение
Vanemad teated
Старые сообщения
Eelseatud teated
Предварительно установленные сообщения
Automaatsed teated
Автоматические сообщения
Selgitavad teated
Расширенные сообщения
Paketihalduri teated
Сообщение менеджера пакетов
Viimased teated?
Конечно.
Süsteemi teated teated, mis on saadetud mängust.
Системное сообщение сообщения отправлены из игры
INDI teated olekuribal
Сообщения INDI с строке состояния
Hästi, mõned teated.
Итак, несколько объявлений.
Olen dr. Jill Bolte Taylor intellektuaal, neuroteadlane.
Я доктор Джил Боулт Тейлор интеллектуал, нейроанатом.
Oled omast arust mingi intellektuaal, onju, ahv?
А ты считаешь себя интеллектуалом, не так ли, обезьяна?
Teateaken väljundit näeb kaardil Teated.
Окно сообщений вывод сценарий будет помещён на служебную вкладку Сообщения.
Valib kõik teated teadete logist
Выбирает все сообщения в журнале
Kustutab kõik teated teadete logist
Удаляет все сообщения из журнала
Teated tuumalt rakendatud muudatuste kohta.
Сообщения базовой программы о применении изменений
Kõik teated lülitatakse uuesti sisse
Включить заново все сообщения
Pane kõikidesse poodidesse teated üles!
Расклей везде объявления!
Siin on telefonitsi jäetud teated.
Это телефонные сообщения.
Oleks kahju, kui sellise omandi kaotust ei kompenseeritaks.
Обидно будет, если такое имущество сгорит безвозмездно.
Palun laske mu omandi pealt järgmise aastani uttu.
Покиньте мою собственность до следующего года.
Määrasid kanali režiimiks 'väljaspoolt teated lubatud'.
Вы устанавливаете режим канала 'разрешить сообщения извне'.
Muide, kõik teie teated on kommunikatsioonikeskuses.
Кстати все послания для вас находятся в отсеке связи.
Puhastamise käsk eemaldab teadete logist kõik teated.
Команда Очистить журнал удаляет все сообщения из журнала.
Esimesed teated ütlevad, et ohvitser tapeti kuuliga.
Рапорт с места происшествия. Из огнестрельного оружия убит офицер.
Kes on meie pärandi tagatis Tema omandi lunastamiseks Tema au kiituseks.
Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его , в похвалу славы Его.
Kõige valimise käsk valib teadete logist kõik teated.
Команда Очистить журнал удаляет все сообщения из журнала.
Mõned teated tänaseks, on ka kaks uut meest.
Есть несколько объявлений и двое новичков.
Aga teated, et mässajate väed kogunevad Sullusti lähedale?
А как же доклады, что флот повстанцев сконцентрировался возле Саллуста?
Tõsised rahvusliku tähtsusega teated, mis puudutavad sõda Euraasias.
Новости национальной важности... касающиеся войны с Евразией.
Siin näeb logifaili sõnumeid. Vanemad teated on ülal, uusimad all.
Здесь отображены сообщения журнала. Старейшие из них находятся сверху, а новейшие снизу.
INDI teated olekuribal märkimisel näitab KStars INDI olekuteateid KStarsi olekuribal.
Сообщения INDI в строке состояния когда флажок установлен, программа показывает сообщения от службы INDI в строке состояния.
Siin näeb logifaili teateid. Vanemad teated on ülal, viimased all.
Сообщения из журнала показываются здесь. Самые старые записи вверху, а самые новые внизу.
Selles nimekirjas on kõik viimase HotSync protsessi käigus tekkinud teated
Этот список показывает все сообщения, полученные во время текущей синхронизации
Omandi ja vara nad müüsid ära ja jagasid, mis saadi, igaühele sedamööda, kuidas keegi vajas.
И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого.
Esimesed teated räägivad, et president Kennedy on tulistamise käigus saanud tõsiselt haavata.
По предварительным данным известно, что президент Кеннеди был серьезно ранен.
Endine karjamõisa valitseja oli 15 aasta jooksul ostes üles minu isa mänguvõlgu, saanud enda valdusse meie omandi väärtuslikumad osad.
За 15 лет Колоджеро, собрав расписки моего отца,.. ...любителя поиграть, прибрал к рукам всё лучшее, что у нас было.
Kuigi need teated rõõmustavad teid, tahaksin teile meelde tuletada, et teistest väljasõidul kadunuksjäänutest pole veel mingeid jälgi.
Hесмотря на то, что вы с радостью приняли эту весть, я хотела бы вам напомнить, что об остальных пропавших пока нет вестей.

 

Seotud otsingute: Teated -