Tõlge "intellektuaalomandi teated" et vene keele:


Kas sa mõtlesid : intellektuaal omandi teated ?

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Teated
Сообщения.
Teated
Информационные сообщения
Teated
Общение
Teated
Сообщения
Teated.
Сообщения?
Eelmine Teated
Предыдущее сообщение
Vanemad teated
Старые сообщения
Eelseatud teated
Предварительно установленные сообщения
Automaatsed teated
Автоматические сообщения
Selgitavad teated
Расширенные сообщения
Paketihalduri teated
Сообщение менеджера пакетов
Viimased teated?
Конечно.
Süsteemi teated teated, mis on saadetud mängust.
Системное сообщение сообщения отправлены из игры
INDI teated olekuribal
Сообщения INDI с строке состояния
Hästi, mõned teated.
Итак, несколько объявлений.
Teateaken väljundit näeb kaardil Teated.
Окно сообщений вывод сценарий будет помещён на служебную вкладку Сообщения.
Valib kõik teated teadete logist
Выбирает все сообщения в журнале
Kustutab kõik teated teadete logist
Удаляет все сообщения из журнала
Teated tuumalt rakendatud muudatuste kohta.
Сообщения базовой программы о применении изменений
Kõik teated lülitatakse uuesti sisse
Включить заново все сообщения
Pane kõikidesse poodidesse teated üles!
Расклей везде объявления!
Siin on telefonitsi jäetud teated.
Это телефонные сообщения.
Määrasid kanali režiimiks 'väljaspoolt teated lubatud'.
Вы устанавливаете режим канала 'разрешить сообщения извне'.
Muide, kõik teie teated on kommunikatsioonikeskuses.
Кстати все послания для вас находятся в отсеке связи.
Puhastamise käsk eemaldab teadete logist kõik teated.
Команда Очистить журнал удаляет все сообщения из журнала.
Esimesed teated ütlevad, et ohvitser tapeti kuuliga.
Рапорт с места происшествия. Из огнестрельного оружия убит офицер.
Kõige valimise käsk valib teadete logist kõik teated.
Команда Очистить журнал удаляет все сообщения из журнала.
Mõned teated tänaseks, on ka kaks uut meest.
Есть несколько объявлений и двое новичков.
Aga teated, et mässajate väed kogunevad Sullusti lähedale?
А как же доклады, что флот повстанцев сконцентрировался возле Саллуста?
Tõsised rahvusliku tähtsusega teated, mis puudutavad sõda Euraasias.
Новости национальной важности... касающиеся войны с Евразией.
Siin näeb logifaili sõnumeid. Vanemad teated on ülal, uusimad all.
Здесь отображены сообщения журнала. Старейшие из них находятся сверху, а новейшие снизу.
INDI teated olekuribal märkimisel näitab KStars INDI olekuteateid KStarsi olekuribal.
Сообщения INDI в строке состояния когда флажок установлен, программа показывает сообщения от службы INDI в строке состояния.
Siin näeb logifaili teateid. Vanemad teated on ülal, viimased all.
Сообщения из журнала показываются здесь. Самые старые записи вверху, а самые новые внизу.
Selles nimekirjas on kõik viimase HotSync protsessi käigus tekkinud teated
Этот список показывает все сообщения, полученные во время текущей синхронизации
Esimesed teated räägivad, et president Kennedy on tulistamise käigus saanud tõsiselt haavata.
По предварительным данным известно, что президент Кеннеди был серьезно ранен.
Kõrgemate Uuringute Instituuti projektiga tegelema ning avaldasid selle tasuta ilma patentide, piirangute ja intellektuaalomandi vaidlusteta kogu ülejäänud maailmale.
Перспективных Исследований в 40 х годах на этом проекте и оставил проект в свободном доступе для всего мира, без патентов и ограничений, без споров об интеллектуальной собственности.
Niisiis, järgmine kord, kui ajalehe avate ja näete mõnda intellektuaalomandi otsust, telekommunikatsiooniettevõtete otsust, siis pole see midagi väikest ja tehnilist.
Поэтому в следующий раз, когда вы увидите в газете решение об интеллектуальной собственности, решение телекоммуникационной сети, знайте, это решение не о чем то неважном и техническом.
Kuigi need teated rõõmustavad teid, tahaksin teile meelde tuletada, et teistest väljasõidul kadunuksjäänutest pole veel mingeid jälgi.
Hесмотря на то, что вы с радостью приняли эту весть, я хотела бы вам напомнить, что об остальных пропавших пока нет вестей.
Just siis otsustas Champollion, et ta peab ära õppima keele, mida keegi ei osanud lugeda, dekodeerima teated teisest maailmast ja ajast.
Именно тогда Шампольон решил, что непременно разгадает этот язык, который никто не мог прочитать, расшифрует послание из другого мира и другого времени.

 

Seotud otsingute: Teated -