Tõlge "juhtkonna vastutus" et vene keele:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Võta vastutus.
Отмени проверку билетов Мы вылетаем сразу.
Napoleonile antakse vastutus.
Наполеон принял назначение.
Meil on vastutus.
На нас лежит ответственность.
Ikka. Juhtkonna ülesanne on juhtida.
Работа менеджмента это менеджмент.
Kogu vastutus jäi mulle.
Вся ответственность осталась мне.
Paberitöö, vastutus, pikad päevad.
Книжна работа, отговорности и дълъг работен ден?
Teil on suur vastutus.
Возможно.
Raha kulutamine on vastutus.
Тратить деньги это ответственность.
Ma pääsesin just Bronxi loomaaia juhtkonna liikmeks.
Это как зоопарк в Бронксе.
Ma andsin teile vastutus aadressiraamatus.
Я дал тебе ответственность адресной книги.
Minu vastutus selle isana näiteks.
Моя отцовская ответственность.
Kelle vastutus see siis on?
А чья это ответственность?
See on kohutavalt suur vastutus.
Это чертовски большая ответственность.
Vastutus on meie ühiskonna alustala.
Ответственностьэто опора нашего общества.
Olgu, võta sina vastutus enda peale.
Берите ответственность на себя.
Minul lasub vastutus nende perekondade ees.
Я несу ответственность перед их семьями. Я позвоню ее отцу в Женеву.
Sinu kanda on suur vastutus, kapten.
На тебя была возложена большая ответственность, капитан.
Milline on minu vastutus? küsime me üksnes
Спрашиваем лишь
Vaata, Faberi linnapeana on mul suur vastutus.
Видишь ли ,.. ... я, как мэр города Фарбер, отвечаю за многие вещи.
Kas see on siis ikka sinu vastutus?
Ты попрежнему считаешь себя ответственным за это?
Kas saate aru, milline vastutus teil lasub!
Мы понимаем, какая ответственность лежит на вас!
Aga meil on surnute eest vastutus, Robert.
Но у нас есть ответственность перед мёртвыми, Роберт.
Ning siis, peale seda, mis on meie vastutus?
И если это случится, какова будет наша ответственность?
Korraldame juurdluse, et määrata juhtunu eest õiglane vastutus.
Расследование покажет, кто за это будет в ответе.
Kui midagi juhtuks siis see oleks minu vastutus.
Если чтото случится, то я должен нести ответственность.
Mille üle me mures oleme, ausalt öeldes, on kõrgema juhtkonna positsioonid.
Честно говоря, нас беспокоят позиции высшего менеджмента.
Ma usun, et siit algab tõeline vastutus keskkonna ees.
Я верю, что это начало настоящей ответственности за окружающий мир.
Kaks põhjust. See on minu vastutus ja mulle makstakse.
Здесь уже две причины гражданская ответственность и материальный стимул.
Ja ma arvan seetõttu, et keskpunktiks olemisega kaasneb vastutus.
И я думаю, следовательно, находясь в этом центре приходит ответственность за обучение.
Ütlen vaid seda, sir, et see on ränk vastutus.
На нас лежит огромная ответственность.
Ilmselt pole õige pärida vastutus, mille suhtes täiesti ükskõikseks jääd.
Вероятно, это позор владеть по наследству землёй и не испытывать к ней восторженных чувств.
Enne väljumist saatis Ramius kirja admiral Juri Padorinile, Põhja Punalaevastiku poliitilise juhtkonna esimehele.
Перед выходом в море Рамиус отправил письмо адмиралу Юрию Падорину, командующему Северного политического отдела Красного флота.
Aga jäätmed tuli kuskile panna ja neil oli kodanikena oma vastutus.
Но отходы должны были быть где то захоронены. И люди несли гражданскую ответственность.
Peamine vastutus stabiilsuse ja kasvu paktile vastavuse kontrollimise eest lasus Euroopa Komisjonil.
Европейская комиссия стала играть ключевую роль в контроле над соблюдением ПСР.
Valitsustel, parlamentidel ja ELi institutsioonidel lasub vastutus teavitada, kuidas see aitab kaasa julgeolekule kodus.
Прав З те Я ь с т в а , п а р Я а ) е н т 6 З З н с т З т у З З СС теперь Абязан6 с А А б щ а т ь , как э т З д ей с т в З я с п А с А б с т в у ю т без А п а с нАс т З в н у т р З стран.
Tegelete ainult autokindlustustega või kõigiga? Tuli, maavärin, vargus, avalik vastutus, grupikindlustus, tööstusvärk ja nii edasi.
Вы предлагаете только автомобильные страховки или любые?
Hal, sul on tohutult suur vastutus sellel missioonil, vist suurem, kui mis tahes teisel missiooni liikmel.
Хзл, на тебе лежит огромная ответственность за данную миссию возможно, большая, чем на любом ином злементе зтого полета.
Seetõttu on mul hea meel juhatusele üle anda peamiste kasumitootlike üksuste koordinatsiooniprojekt. Eesmärgiks on panna iga osakond juhtkonna suunistele paremini reageerima.
Я рад объявить, что представляю совету директоров план... относительно координации главных центров прибыли, с чётким намерением сделать каждое подразделение... более ответственно управляемым.
Neid dokumente kasutades reisisid mu agendid vabalt läbi Esimese Maandumisraja, õhutades ja organiseerides massilist vastuhakku, et hävitada Okeaania juhtkonna salajane klikk.
И благодаря этим подделкам... мои агенты свободно перемещались по терретории Айэрстрип Уан... содействуя организации восстания и мощного контрзаговора... Основная цель лидерство главной фракции Океании.
Üksi olete nõrgad, kuid koos tugevad, kuid pidage meeles, et jõuga kaasneb ka vastutus teiste ja iseenda ees.
Поодиночке вы слабы. Вместе сильны. Но помните, вместе с силой приходит ответственность за других и себя.
Juba üle aasta on läänemaailma kõrge juhtkonna hulgas olnud liikvel pahaendelised kuuldused selle kohta, et NSVLs töötatakse välja hukatuslikku ülimat relva, nn viimsepäevaseadet.
Более года среди высокопоставленных западных лидеров циркулировали зловещие слухи о том, что Советский Союз разрабатывает нечто, что, может быть абсолютным оружием Устройство Судного Дня
Loomulikult oleme me liiga hästi instrueeritud ja isamaaliste näe kangelaslikkus seda ja kui mõni meie lugeja seda, peavad nad seda teha oma isiklik vastutus.
Конечно, мы слишком хорошо проинструктированы и патриотические, чтобы увидеть какой либо героизм в нем, и если любой из наших читателей это сделают, они должны сделать это сами по себе личную ответственность.
Nad soovivad positiivseid tegusid, millega nad saavad kaasa minna ja sisimas teavad nad, et kätte on jõudnud aeg võtta isiklik vastutus ning panustada rohkem vastastikkusesse lahkusesse ja keskkonda.
Они хотят принять участие в позитивных действиях, они понимают всем своим существом, что пришло время взять на себя ответственность и поделиться друг с другом и окружающей средой своей добротой.
Nad on sama mündi kaks külge, just nagu innovatsioon ja imitatsioon, nagu risk ja vastutus, nagu peripeteia ja anagnorisis, nagu see vaene tall, kes loodevatasi enam ei värise, ja nagu mu aeg, mis on otsas.
Это две стороны одной монеты, так же как инновации и имитации, как риск и ответственность, как перепития и развязка, как несчастный ягнёнок, который, я надеюсь, больше не дрожит, и как моё время, которое закончилось.

 

Seotud otsingute: Juhtkonna Vastutus - Juhtkonna Konsultant - Juhtkonna Otsuseid - Vastutus - Isiklik Vastutus - Toote Vastutus Seaduse - Ettevõtte Vastutus - Eeldada Delkreederetasu Vastutus - Vastutus ühiskonna Ees - Piiramatu Vastutus -